Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Zakończony 07.04.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna

dla Działania
7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej

Poddziałania
7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Wyniki naboru 25.04.2016

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16, w dniu 12 lipca 2016 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.04.02-08-0001/16-00 z Miastem Zielona Góra / Centrum Integracji Społecznej mającym siedzibę w Zielonej Górze, ul. Stanisława Staszica 4. Wartość projektu wynosi 13 369 083,49 zł., w tym wartość dofinansowania 10 000 635,19 zł.

 

 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w załączeniu publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu.

 

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 9 935 295,19 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 31 marca 2016 r. i zakończy się w dniu 7 kwietnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

30 lipca 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu stanowiące odpowiedź na przedmiotowy konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wersji papierowej wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.:                                
poniedziałek: od 8.00 do 16.00,
wtorek – piątek: od 7.30 do 15.30

w Kancelarii Ogólnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra - pok. 59.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu RPO-L2020 w części współfinansowanej z EFS wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej i dwóch wersjach papierowych.

Komplet dokumentów zaleca się składać w skoroszytach z europerforacją (format A4).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy  Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej,  Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra określonego w SzOOP RPO-L2020 i prowadzony jest dla następujących typów projektów:

 
  • Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej tj[1]. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej.
  • Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach.

 

W ramach następujących kategorii interwencji:

 

  • 109 - Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie szans na zatrudnienie
 

[1] Nie dotyczy WTZ i ZAZ

Kryteria wyboru projektów

UCHWAŁA NR 24/KM RPO-L2020/2016 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS

UCHWAŁA NR 27/KM RPO-L2020/2016 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry

Dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%
 

[1]  Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne  przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział procentowy środków UE w wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.

[2] W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy.

Maksymalna wartość dofinansowania

 Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (SzOP)

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 000 000[1] PLN

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu, na podstawie którego wyliczane są środki możliwe do zakontraktowania

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Regulamin konkursu

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w dniu 5 kwietnia 2016 r. wprowadził zmiany w Regulaminie konkursu:

 

Regulamin konkursu - aktualny

Wykaz zmian

Regulamin konkursu - archiwalny

Dokumentacja konkursu

Załączniki - Dokumentacja dla konkursu w ramach Poddziałania 7.4.2 RPO-L2020

 

Uwaga:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020, uprzejmie informuje, że dnia 08 marca 2016 roku Uchwałą Nr 93/1136/16 Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęte zostały zmiany do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Zmianie uległ Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO – L2020. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej IOK (www.rpo.lubuskie.pl), oraz na portalu funduszy europejskich  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Kto udziela informacji o naborze wniosków

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521,

  • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr B.10)

 

Dodatkowych informacji udziela również Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry poprzez kontakt:

 

- Urząd Miasta, Biuro ZIT, ul. Stary Rynek 1, 65-067 Zielona Góra

Wydział Funduszy Europejskich: 68 47 83 293/290

  • osobisty w siedzibie:

Urzędu Miasta: Wydział Funduszy Europejskich, Biuro ZIT

Ratusz, ul. Stary Rynek 1, wejście A (IIp. pok.nr 4), 65-067 Zielona Góra.