Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Zakończony 14.01.2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna


Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wyniki naboru 09.06.2020

22.09.2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę nr 134/1819/20 zmieniającą Uchwałę nr 113/1521/20 z dnia 09.06.2020 roku, dot. zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20.

Lista projektów

 

 

08.09.2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę nr 132/1784/20 dot. zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20.

Lista projektów

 

9 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursów nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20.

Lista projektów

Skład KOP

 

2020-05-29 --------------------------

W związku z trwającym procesem negocjacji będących częścią oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20 termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje przesunięty na miesiąc czerwiec 2020 roku

-----------------------------------------

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20 pragnę poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych dwadzieścia siedem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  31 743 952,56 zł.

Lista

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło trzydzieści wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 37 554 155,59 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 2 stycznia 2020 r. i zakończy się 14 stycznia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

W związku z trwającym procesem negocjacji będących częścią oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20 termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje przesunięty na miesiąc czerwiec 2020 roku

-------------------------------

W związku z trwającym procesem negocjacji będących częścią oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20 termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje przesunięty na miesiąc maj 2020 roku.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

 

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy,
 • podmioty zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:
 2. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
 3. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
 4. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 5. poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
 6. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 7. wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,
 8. inne.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne
i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 141/KM RPO-L2020/2019 z dnia 29 października 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE- 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.
 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny Wnioskodawcy wynosi co najmniej 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania

 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu w konkursie: 20 250 000,00 PLN
 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 26 470 588,24 PLN

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty

w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego uchwały w dniu 10.12.2019 r. dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/19 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przesyła zestaw plików niezbędnych do zamieszczenia informacji o dokonanych zmianach.

W związku z dostosowaniem numeru konkursu do wymogów systemu informatycznego (Centralny System Informatyczny SL2014) i formalnym rozpoczęciem naboru wniosków w 2020 r. prawidłowy numer konkursu powinien brzmieć: „RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20” a nie „RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/19”.

Dodatkowo uchwała reguluje termin naboru wniosków wydłużając go do 14 stycznia 2020 r. (pierwotna data zakończenia naboru to 9 stycznia 2020 r.). Powodem wydłużenia naboru jest prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w działaniu systemu LSI2020 w styczniu 2020 r. Obecnie trwają prace związane z wyborem nowego wykonawcy, który na przełomie grudnia/stycznia 2020 dostarczy nowe środowisko programistyczne, na którym będzie funkcjonował system w 2020 r. Środowisko to ma być zgodne z rekomendacjami audytu LSI2020 przeprowadzonego przez KAS. W związku z koniecznością przeniesienia systemu do nowej lokalizacji i jego dostosowaniem do pracy w nowym środowisku, mogą wyniknąć nieprzewidywane zdarzenia po stronie wykonawcy, co może skutkować chwilową przerwą w działaniu systemu. Wobec powyższego rekomenduje się wydłużenie czasu potrzebnego Wnioskodawcom na pracę z wnioskami o dofinansowanie.

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu

 

Ogłoszenie konkursu archiwalne

Regulamin konkursu archiwalne

Załączniki do regulaminu i umowy

 

Inne ważne informacje

Komunikat

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi (od 31 lipca 2019 r.) Wytycznymi w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 - pkt 20 Podrozdział 5.1 wsparcie dotyczące aktywizacji zawodowej w formach przewidzianych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, jest realizowane na zasadach określonych w tych wytycznych.

Z zapisów Podrozdziału 3.5 pkt 1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wynika, iż wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego realizowane jest wyłącznie w ramach projektów powiatowych urzędów pracy.”

„Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przypomina, iż zgodnie z pkt 7 Podrozdziału 5.1 Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18 roku życia), z wyłączeniem projektów przeznaczonych dla osób:

a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

b) przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; (kompleksowe wsparcie dla tej grupy osób realizują w ramach swoich zadań powiatowe centra pomocy rodzinie)

c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W związku z powyższym kompleksowe wsparcie dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia wymagającej reintegracji może być realizowane tylko i wyłącznie jeśli projekt przeznaczony będzie osobom wymienionym powyżej w podpunktach a, c, d jako głównej grupie docelowej.

Powyższe nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia, które stanowią otoczenie grupy docelowej w projekcie.

 

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314, 326

 

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.

 

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -377, -378.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).