Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna

Zakończony 12.10.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

 

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna


Działania

7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

           

 

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

29 września 2018 r. i zakończy się 12 października 2018 r.

 

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wyniki naboru 29.01.2019

29.01.2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę aktualizującą Listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18.

Lista projektów

 

18 grudnia 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18.

Lista projektów

Skład KOP

 

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane dwadzieścia dwa (22) wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 19 941 867,06 zł.    

Lista wniosków

__________________________

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18, informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 19 941 867,06 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

29 września 2018 r. i zakończy się 12 października 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

 

 

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy,
 • podmioty zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)

 

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Działania 7.3 RPO-L2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I.    Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące
do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:
a)    rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
b)    poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej
i zawodowej,
c)    kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji
i kompetencji zawodowych,
d)    poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
e)    staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
f)    wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,
g)    inne.

w ramach następującej kategorii interwencji:

109 - Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 102/KM RPO-L2020/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.


UWAGA:
W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania wniosku o dofinansowanie projektu do uzupełnienia lub poprawy w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów”.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE[1][2] - 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

 

[1] Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).

[2] W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym
w szczególności rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu
nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18 dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

15 764 705,88 PLN
w tym dofinansowanie: 14 976 470,59 PLN (EFS: 13 400 000,00 PLN, BP: 1 576 470,59 PLN)
w tym wkład własny: 788 235,29 PLN.

 

8 823 529,41 PLN

 

w tym dofinansowanie: 8 382 352,94 PLN (EFS: 7 500 000,00 PLN, BP: 882 352,94 PLN)

w tym wkład własny: 441 176,47 PLN.

Niezbędne dokumenty

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 27 listopada 2018 roku podjął Uchwałę o zmianie w treści ogłoszenia i regulaminu konkursu Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18  dot. zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

Ogłoszenie aktualne

Regulamin aktualny

 

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 2 października 2018 roku podjął Uchwałę dot. zmiany treści ogłoszenia i regulaminu konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-K02/18. Zmiana polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu gdzie pojawia się pierwotna data zakończenia naboru tj. 5 października 2018 r. Obowiązującym terminem kończącym nabór wniosków jest dzień 12 października 2018 r.

Regulamin konkursu archiwalny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Województwa Lubuskiego, w dniu 25 września 2018 roku podjął Uchwałę dot. zmiany treści punktu 24 Regulaminu konkursu, który otrzymuje brzmienie: „W trakcie trwania i/lub po rozstrzygnięciu konkursu IZ RPO-L2020 może zwiększyć kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie. Przy zwiększeniu kwoty zostanie zachowana zasada równego traktowania, co może polegać na objęciu dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymagana liczbę punktów albo objęciu dofinansowaniem kolejno wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę (tj. wszystkich projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów).”

Regulamin archiwalny

Regulamin archiwalny

Ogłoszenie archiwalne II

Ogłoszenie archiwalne

Załaczniki aktualne

Inne ważne informacje