Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Zakończony 30.08.2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS
nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna

Działania
7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

 

Wyniki naboru 18.01.2022

2022-04-19 ----------------------

Dnia 19.04.2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania wniosku o nr RPLB.07.03.00-08-0025/21 o dofinansowanie projektu pt. „Razem ku niezależności” dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, RPO Lubuskiego. Skierowanie do dofinansowania nastąpiło w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu w konkursie.

Prezentujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania złożonych w konkursie nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21.

 

-------------------------------------

18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej i listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21, w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, RPO Lubuskiego.

Lista projektów

Skład KOP

 

 

2021-10-20---------------

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno- merytorycznej przekazanych zostało 31 wniosków o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 25 200 817,03 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21

-----------------------------

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły 32 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  25 763 158,39 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się
16 sierpnia 2021 r. i zakończy się 23 sierpnia 2021 r. 30 sierpnia 2021 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad Grudzień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl
Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
-    poniedziałek: od 8:00 do 16:00
-    wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:
Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
Sekretariat

 

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

- za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
- przesyłką kurierską,
- osobiście,
- przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

 

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

-    jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
-    jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-   organizacje pozarządowe,
-    przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
-   instytucje rynku pracy,
-  podmioty ekonomii społecznej,
-    podmioty działające w obszarze rynku pracy,
-    podmioty zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Działania 7.3 RPO-L2020.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

I.    Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

a)    rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
b)    poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej
i zawodowej,
c)    kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji
i kompetencji zawodowych,
d)    poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
e)    staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
f)    wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,
g)    inne.

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 182/KM RPO-L2020/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

UWAGA:
W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania projektu do uzupełnienia lub poprawy w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium projekt, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów. Jeżeli projekt nie spełni powyższego warunku umożliwiającego skierowanie do poprawy, kryterium zostanie uznane za niespełnione i w konsekwencji projekt nie zostanie skierowany do dofinansowania.”

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:
- środków UE12 - 85%,
- środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.
W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.
W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

- 4 705 882,35 PLN
w tym:
- EFS: 4 000 000,00 PLN (85%);
- wkład własny: 705 882,35 (15%);

Niezbędne dokumenty

Zarząd Województwa Lubuskiego 17 sierpnia 2021 roku podjął Uchwałę dot. zmiany treści ogłoszenia i regulaminu do konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/21. Zmiana polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu gdzie pojawia się pierwotna data zakończenia naboru tj.23 sierpnia 2021 r. Obowiązującym terminem kończącym nabór wniosków jest 30 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie

Regulamin

 

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalny

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.
Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:
- e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
- telefoniczny:
- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326
- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521
- osobisty w siedzibie:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).
- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
- e-mail: infoue@lubuskie.pl; (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
- telefoniczny:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.
- osobisty w siedzibie:
- Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)
lub
- Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).
UWAGA: Ze względu na panującą pandemię COVID-19 kontakty osobiste należy ograniczyć do minimum korzystając z pozostałych środków komunikacji.