Ogłoszenie konkursu nr RPLB. 07.01.00-IZ.00-08-K03/21 (dla projektów, których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Zakończony 09.08.2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS
nr RPLB. 07.01.00-IZ.00-08-K03/21
(dla projektów, których wartość wsparcia publicznego (dofinansowania) wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna
Działania
7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Wyniki naboru 01.09.2021

2021-11-18 --------------------

W dniu 16 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K03/21 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie

Skład KOP

-----------------------------------

W ramach konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-K03/21, w ramach  Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, złożono 5 wniosków o dofinansowanie projektu.

W wyniku weryfikacji warunków formalnych, wszystkie wnioski uzyskały ocenę pozytywną i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej.
Wartość złożonych projektów to: 1 877 085,70 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektów to: 1 595 380,80 PLN.

 

 

W ramach konkursu nr RPLB.07.01.00-IZ-00-08-K03/21, w ramach  Działania 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, złożono 5 wniosków o dofinansowanie projektu.

W wyniku weryfikacji warunków formalnych, jeden wniosek  uzyskał pozytywną ocenę i został przekazany do oceny formalno-merytorycznej, pozostałe wnioski zostały przekazane wnioskodawcom do poprawy.

Wartość złożonych projektów to: 1 877 085,70 PLN, z czego planowana  wysokość dofinansowania projektów to: 1 595 380,80 PLN.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się
26 lipca 2021 r. i zakończy się 9 sierpnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
poniedziałek: od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30 w:
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59
lub w:
Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
- za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
- przesyłką kurierską,
- osobiście,
- przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).
Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej.
Projekty realizowane są na zasadzie partnerstwa z udziałem następujących Partnerów:
- ośrodki pomocy społecznej,
- jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- państwowe jednostki organizacyjne,
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
- instytucje rynku pracy,
- podmioty ekonomii społecznej,
- podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektów (operacji) przewidziane do realizacji, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 08 lipca 2019 r.:
Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:
a) kontrakt socjalny lub równoważny, lub
b) program aktywności lokalnej, lub
c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, lub
d) program specjalny, lub
e) Program Aktywizacja i Integracja, lub
f) Projekt socjalny.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 zgodnie z uchwałą nr 180/KM RPO-L2020/2021 z dnia 5 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS. Link: https://rpo.lubuskie.pl/komitet-monitorujacy

UWAGA: W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania projektu do uzupełnienia lub poprawy w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium projekt, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów. Jeżeli projekt nie spełni powyższego warunku umożliwiającego skierowanie do poprawy, kryterium zostanie uznane za niespełnione i w konsekwencji projekt nie zostanie skierowany do dofinansowania”.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
- ze środków UE 1- 85%,
W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.
W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

 

1 Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział procentowy środków UE w wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektów wynosi:  ze środków UE: 1 000 000,00 PLN (85%)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 176 470,59 PLN
- w tym dofinansowanie ze środków EFS: 1 000 000,00 PLN
- w tym krajowy wkład publiczny (wkład własny beneficjenta) 15%: 176 470,59 PLN

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:
- e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
- telefoniczny – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Sekretariat: 68 45 65 314, 326
- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.
- osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).
- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
- e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
- telefoniczny:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.
- osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”) lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).