Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/21 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Zakończony 28.06.2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020


OGŁASZA KONKURS
nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/21


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy
dla Działania
6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących
i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych
i bezpiecznych miejsc pracy.

(Wnioskodawca składa maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu)


Konkurs nie jest podzielony na rundy

Wyniki naboru 14.09.2021

14 września 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/21 w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Lista

Sklad KOP

 

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/21 informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 486 000,00 zł.

LISTA

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/21 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął  jeden wniosek o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 486 000,00 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 21 czerwca 2021 r. i zakończy się 28 czerwca 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2021 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl
Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
✓ poniedziałek: od 8:00 do 16:00
✓ wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w:
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:
Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
Sekretariat

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
✓ za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
✓ przesyłką kurierską,
✓ osobiście,
✓ przez posłańca.


Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
✓ podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
✓ organizacje pozarządowe,
✓ jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.


Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów.
Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych w szczególności na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, chorobom nowotworowym (w tym raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi), chorobom i zaburzeniom psychicznym, chorobom układu kostno-stawowego i mięśniowego, chorobom układu oddechowego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne, np. poprzez:
a) niezbędne usługi zdrowotne;
b) nawiązywanie i utrzymywanie współpracy wysokospecjalistycznych ośrodków z POZ i szpitalami ogólnymi;
c) działania szkoleniowo-edukacyjne dla osób współpracujących z POZ;
d) weryfikacja i ewaluacja skuteczności programów;
e) w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności).


Zgodnie z przyjętym przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia Planem Działań w sektorze zdrowia na rok 2021 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, w ramach I typu operacji interwencja ukierunkowana jest na realizację:
Programu polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego (okres realizacji 2021-2023)
w ramach następującej kategorii interwencji:
✓ 107 - Aktywne i zdrowe starzenie się.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 180/KM RPO-L2020/2021 z dnia 5 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 90,00%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85,00%, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa – 5%. Wkład własny wynosi – 10,00%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Minimalna wartość projektu wynosi 537 105,88 PLN.
Maksymalna wartość projektu wynosi: 3 529 411,77 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu

✓ 3 529 411,77 PLN
✓ w tym dofinansowanie EFS: 3 000 000,00 PLN (85%),
✓ w tym Budżet Państwa 176 470,59 PLN (5%),
✓ w tym wkład własny 352 941,18 PLN (10%).


z czego:
✓ maksymalny poziom dofinansowania projektów w konkursie: 3 176 470,59 PLN.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.
Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:
✓ e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
✓ telefoniczny:
- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326
- Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521
✓ osobisty w siedzibie:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).


✓ Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
• e-mail: infoue@lubuskie.pl; (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)


• telefoniczny:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.


• osobisty w siedzibie:
- Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)


lub
- Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

 


UWAGA: Ze względu na panującą pandemię COVID-19 kontakty osobiste należy ograniczyć do minimum korzystając z pozostałych środków komunikacji.