Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

Zakończony 28.02.2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
 

z siedzibą w Zielonej Górze


ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/22


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020


 

Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy


dla Działania

6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących

i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych

i bezpiecznych miejsc pracy

 

Komunikat dotyczący konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/22

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zakresu wsparcia w ramach przedmiotowego konkursu, informujemy że podstawą w tym zakresie są koszty jednostkowe tworzące budżet Programu (pkt 17 regulaminu konkursu oraz pkt 5 w załączniku nr 14 do regulaminu konkursu - Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców województwa lubuskiego po przebytej chorobie Covid- 19). W związku z powyższym wsparcie w ramach EFS nie obejmuje finansowania kosztów dojazdu, działań szkoleniowych dla podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ, a także działań informacyjno-edukacyjnych i zakupu sprzętu poza zakresem określonym w kosztach jednostkowych.

Wyniki naboru 12.07.2022

12 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/22 w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.7. Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Poniżej prezentujemy listę z danymi projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie.

Lista projektów

Skład KOP

 

2022-04-06 ----------------------

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/22 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno- merytorycznej przekazanych zostało osiem wniosków o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 807 047,50 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/22

------------------------------------

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/22 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło osiem wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 2 807 047,50 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

21 lutego 2022 r. i zakończy się 28 lutego 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

W związku z trwającymi negocjacjami w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/22, uprzejmie informujemy, iż Przewodniczący KOP podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia ww. konkursu na miesiąc lipiec 2022 roku

 

Czerwiec 2022 r.

 

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00

 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30


 

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59


 

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat

 

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 

 • podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wdrożenie programów zdrowotnych w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy,
tj. ukierunkowanie na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, np. poprzez:

a) niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne;

b) zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją;

c) działania informacyjno-edukacyjne, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia;

d) działania szkoleniowe skierowane w szczególności do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ;

e) w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności).


 

Powyższy typ projektów realizowany będzie poprzez wdrożenie Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców województwa lubuskiego po przebytej chorobie Covid- 19 (okres realizacji 2021-2023) opracowanego na podstawie Rekomendacji nr 1/2021 z dnia 14 maja 2021 roku Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących rehabilitacji leczniczej dla osób po chorobie COVID-19.


 

 

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne
i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 197/KM RPO-L2020/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.


 

UWAGA:

W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania projektu do uzupełnienia lub poprawy

w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium projekt, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów. Jeżeli projekt nie spełni powyższego warunku umożliwiającego skierowanie do poprawy, kryterium zostanie uznane za niespełnione i w konsekwencji projekt nie zostanie skierowany do dofinansowania.”


 

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 95,00%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85,00%, w tym dofinansowanie z Budżetu Państwa – 10%. Wkład własny wynosi – 5,00%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 2 800 000,00 PLN
 • w tym dofinansowanie EFS: 2 380 000,00 PLN (85%),
 •  Budżet Państwa: 280 000,00 (10%);
 • w tym wkład własny 140 000,00 PLN (5%).

z czego:

 • maksymalny poziom dofinansowania projektów w konkursie: 2 660 000,00 PLN.
 • Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN.
 • Maksymalna wartość projektu wynosi: 483 789,47 PLN.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.


 

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:


 

e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

telefoniczny:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).


 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

e-mail: infoue@lubuskie.pl; (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)

telefoniczny:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
95 73 90 386, -380, -378, -377.

osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).


 

UWAGA: Ze względu na panującą pandemię COVID-19 kontakty osobiste należy ograniczyć do minimum korzystając z pozostałych środków komunikacji.