Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. Profilaktyka nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne

Zakończony 03.07.2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/20


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy


dla Działania

6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Profilaktyka nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi,
w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Wyniki naboru 08.12.2020

8 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. Profilaktyka nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Lista projektów

Skład KOP

 

2020-08-13 ------------------

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/20 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały przekazane dwa wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  3 010 362,72 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/20

---------------------------------

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00- IZ.00-08-K01/20, informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 3 010 362,72 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 26 czerwca 2020 r. i zakończy się 3 lipca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2020 roku    listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • instytucje lub podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia (w tym podmioty lecznicze),

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Typ I –  Wdrożenie programów zdrowotnych[1] ukierunkowanych w szczególności na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, psychicznych, układu kostno-mięśniowo-stawowego, układu oddechowego, chorób nowotworowych (raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi), w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne, np. poprzez:

 1. niezbędne usługi zdrowotne;
 2. nawiązywanie i utrzymywanie współpracy wysokospecjalistycznych ośrodków z POZ i szpitalami ogólnymi;
 3. działania szkoleniowo-edukacyjne dla osób współpracujących z POZ;
 4. weryfikacja i ewaluacja skuteczności programów;

w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności).

 

Zgodnie z przyjętym przez Komitet Sterujący do spraw Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia Planem działań w sektorze zdrowia na rok 2019 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, w ramach I typu operacji interwencja ukierunkowana jest  na:

Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne[2]

Tytuł konkursu:

Profilaktyka nowotworów złośliwych szyjki macicy, piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

 

[1] Z wyłączeniem programów realizowanych wyłącznie na poziomie krajowym – zasada ta nie dotyczy programów profilaktycznych raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego gdzie interwencja RPO-L2020 będzie wspierała realizację ogólnopolskich programów w zakresie zwiększenia zgłaszalności na badania przesiewowe.

[2] Zgodnie z dokumentem Krajowe Ramy Strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Narzędzie nr 5: Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 157/KM RPO-L2020/2019 z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE[1][2] - 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.
 

[1] Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).

[2] W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w konkursie: 2 235 294,12 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość projektu wynosi: 2 352 941,18 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 352 941,18 PLN

 

3 168 810,00 PLN

Niezbędne dokumenty

W związku z trwającym procesem negocjacji będących częścią oceny formalno-merytorycznej, w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/20 oraz sytuacją epidemiczną w regionie, uprzejmie informuję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia ww. konkursu na miesiąc listopad 2020 roku.

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego 3.11.2020 r. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/20, prezentujemy aktualne wersje ogłoszenia i regulaminu konkursu.

Zmiana warunków konkursu dotyczyła zwiększenia alokacji wcześniej rozstrzygniętego naboru w celu dofinansowania większej liczby projektów, a także idącego za nią podwyższenia wartości docelowych dla 2 wskaźników.

Ogłoszenie aktualne

Regulamin aktualny

 

Ogłoszenie konkursu archiwalne

Regulamin konkursu archiwalny

Załączniki

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 

 • e-mail:  info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                            Sekretariat: 68 45 65 314, 68 45 65 326

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie:

                            Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

                            Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
   
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:
 • Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

 • Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
  ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).