Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP

Zakończony 26.07.2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy


Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP

Konkurs dotyczy:

  • I Typ - wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych;

  • II Typ  -  dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych

  • Kategoria interwencji:

106 – Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Wyniki naboru 27.08.2019

2019-08-27-------------------------------------------------

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 27.08.2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dla konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19, informujemy, iż projekt który wpłynął na ogłoszony konkurs nie otrzymał dofinansowania.

Skład KOP

2019-08-01 -------------------------------------------------

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  14 999 885,87 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19

----------------------------------------------------------------

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19 pragnę poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął jeden wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 14 999 885,87 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

19 lipca 2019 r. i zakończy się 26 lipca 2019 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2019 roku

Miejsce składania wniosków

ormularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.
  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzedu Marsząłkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  • listem poleconym,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej. 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

-  za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,

-  przesyłką kurierską,

-  osobiście,

-  przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania). 

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
-  jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
-  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-  organizacje pozarządowe,
-  przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
-  związki zawodowe,
-  osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
-  instytucje rynku pracy,
-  instytucje otoczenia biznesu (IOB),
-  podmioty ekonomii społecznej,
-  podmioty działające w obszarze rynku pracy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I Typ - wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych;

II Typ - dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych w ramach następującej kategorii interwencji:

106 – Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą  nr 131/KM RPO-L2020/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

-  środków UE - 85%,

-  środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota dofinansowania przeznaczona na realizację projektów w ramach konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19 dla Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie2020 wynosi: 

-  15 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19obrazek

Regulamin konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19obrazek

Załączniki:

Załączniki do Regulaminu 1-9

Załączniki do Regulaminu 10-14

Załączniki do umowy

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej dotyczącej kryterium premiującego nr 4: „W ramach projektu minimum 25% usług rozwojowych będzie prowadzić do zdobycia kwalifikacji o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub na przeprowadzeniu walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy”  dla konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP, w uzasadnieniu ww kryterium pozostał zapis 50% a powinno być 25%.

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:
-  e-mail:  info@rpo.lubuskie.pl  telefoniczny:
-          Departament Europejskiego Funduszu Społecznego                            
Sekretariat: 68 4565 314, 68 45 65 326
-          Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym                           
Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

-  osobisty w siedzibie:                           
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego                           
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym                           
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2). 

-  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa) telefoniczny:

-        Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

-        Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.