Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Zakończony 13.03.2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy

Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi
do lat 3

Konkurs dla kwoty powyżej 100 tys. EURO

Wyniki naboru 17.03.2020

8 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej projektów oraz zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie

 

20 października 2020 roku przez Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową projektów oraz zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20.

Aktualizacja ww. list jest konsekwencją pozytywnego rozstrzygnięcia w dniu 15 września 2020 roku przez Zarząd Województwa Lubuskiego drogą uchwały nr 133/1794/20 protestu od oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.04.00-08-0002/20 pt. Czerwieńsk stawia na najmłodszych: rozwój żłobka miejskiego w Czerwieńsku!, złożonego przez: Gmina Czerwieńsk/Żłobek Miejski w Czerwieńsku. W wyniku protestu zwiększeniu ulega punktacja z 87,5 punktu na 89,0 punktów.

Lista projektów

 

 

Szanowni Państwo,

21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP

 

2020-06-25 -------------------

W związku z trwającym procesem negocjacji będących częścią oceny formalnomerytorycznej, w ramach konkursu RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20 oraz pisemnymi prośbami ze strony Wnioskodawców o przełożenie terminów na korektę wniosków o dofinansowanie projektów, w związku z sytuacją epidemiczną w regionie, informujemy o przesunięciu terminów rozstrzygnięcia na miesiąc lipiec 2020 roku.

2020-06-02 -------------------

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych  siedemnaście wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 22 149 980,04 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji warunków formalnych

----------------------------------

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło siedemnaście wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 22 149 980,04 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

21 lutego 2020 r. i zakończy się 13 marca 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec Lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),
 • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in. tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach i/lub tworzenie lub dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 145/KM RPO L2020 z dnia 11 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

UWAGA:

 

W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania wniosku o dofinansowanie projektu do uzupełnienia lub poprawy w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów. Jeżeli projekt nie spełni powyższego warunku umożliwiającego skierowanie do poprawy, kryterium zostanie uznane za niespełnione i w konsekwencji projekt nie zostanie skierowany do dofinansowania.”

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 85%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%

 

 

Wkład własny wynosi – 15%  

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Maksymalna wartość dofinansowania

9 000 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 11 764 705,88 PLN
 • 17 452 463,54 PLN

Niezbędne dokumenty

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 17 listopada 2020 roku podjął Uchwałę dot. zmiany w treści ogłoszenia i regulaminu konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20 w zakresie całkowitej kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów, która wyniesie 17 452 463,54 PLN.

Ogłoszenie

Regulamin

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w dniu 25 lutego 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę zmieniającą dopuszczalny poziom cross-financingu w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20 oraz o wydłużeniu terminu naboru do 13 marca 2020 r.

Zmiana w dokumentacji konkursowej polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu, gdzie pojawia się data zakończenia naboru tj. 28 lutego 2020 r. Obowiązującym terminem naboru wniosków będzie przedział czasowy: od 21.02.2020 r. do 13.03.2020 r. Dodatkowo zmianie uległa wartość cross- financingu z poziomu 20%, którą dostosowaliśmy do wartości 10% podanej w Ogólnych Kryteriach Horyzontalnych przyjętych Uchwałą przez Komitet Monitorujący w dniu 11 grudnia 2019 r.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w dniu 25 lutego 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę zmieniającą dopuszczalny poziom cross-financingu w ramach konkursu nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/20 oraz o wydłużeniu terminu naboru do 13 marca 2020 r.

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalny

---------------------------------------------

Ogłoszenie wersja archiwalna

Regulamin wersja archiwalna

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail:  info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                            Sekretariat: 68 4565 314, 68 45 65 326

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie:

                            Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

                            Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).