Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Zakończony 01.02.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy

dla Działania
6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia

Poddziałania

6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Wyniki naboru 29.09.2016

W dniu 22.11.2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania.

Konieczność skorygowania przedmiotowych list wynika z zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, dotyczących konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 rozstrzygniętego w dniu 23 sierpnia 2016 roku w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.3. Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałania 6.3.1. Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z którymi maksymalne dofinansowanie wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych w ramach danego projektu. W związku z powyższym, w celu podpisania umowy o dofinansowanie projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz ich późniejszej realizacji, niezbędne było dokonanie zmiany we wnioskach o dofinansowanie, polegającej na pomniejszeniu części przyznanego dofinansowania przy jednoczesnym zwiększeniu wkładu własnego Projektodawcy. Montaż finansowy budżetu projektu po zmianach musi stanowić odpowiednio: 95% dofinansowania oraz 5% wkładu własnego.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania polegała na skorygowaniu kwot dofinansowania projektów z pozycji 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9.

- - - - - - -

Szanowni Państwo!

 Departament EFS informuje, iż w dniu 28.09.2016 r. ZWL przyjął uchwałę w sprawie aktualizacji (rozszerzenia) listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15. Przedmiotowa aktualizacja listy rankingowej wynika z faktu, iż projekt z pozycji nr 9 pierwotnie nie uzyskał dofinansowania z powodu wyczerpanej alokacji na konkurs. W  wyniku zwiększenia alokacji w dniu 30.08.2016 r. oraz pozytywnie zakończonych negocjacji, projekt z pozycji nr 9 otrzymał dofinansowanie.

- - - - -

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy wykaz projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ 00-08-K01-15.

Do wszystkich projektodawców, których wnioski brały udział w etapie oceny formalno-merytorycznej, Instytucja Zarządzająca sporządza i wysyła szczegółową informację o wynikach oceny wniosku w ciągu 10 dni kalendarzowych od zatwierdzenia listy rankingowej.

 •  
   

 Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.07.2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, dot. Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziatania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, na dzień 23 sierpnia 2016 r.

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.06.2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, dot. Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziatania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, na dzień 2 sierpnia 2016 r.

W dniu 23 marca 2016 r. zakończono weryfikację wstępną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.3 Wsparcie samozatrudnienia, Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach następującej kategorii interwencji:

104 - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 10 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 1 lutego 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 91 wniosków o dofinansowanie.

Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 92 422 242,47 PLN natomiast całkowita wartość projektów wyniosła 95 556 267,04 PLN.

Etap wstępnej weryfikacji kompletności wniosków:

 • Ilość wniosków ocenionych pozytywnie: 88 wniosków.
 • Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów: 89 417 742,72 PLN.
 • Łączna całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów: 92 470 093,29 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31 grudnia 2015 roku i zakończy się 1 lutego 2016 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.06.2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, dot. Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziatania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, na dzień 2 sierpnia 2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2016 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 100 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 100 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

 

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (wraz z załącznikami) i  w wersji elektronicznej.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

(pokój nr 59)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Łokietka 22

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 9).

Sposób składania wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 

 
 • jednostki samorządu terytorialnego ( JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty ekonomii społecznej.

 

 
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 (SzOOP) i prowadzony jest dla następujących typów projektów:

 
 1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach) poprzez:
 1. bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia na osobę,
 2. usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe),
 3. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej.

Wsparcie koncentrować się będzie na obszarach o podwyższonym wskaźniku bezrobocia. Obszary takie wskazywane są na stronie internetowej: http://wupzielonagora.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/informacje-miesieczne.

w ramach następującej kategorii interwencji:

 
104 - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalno- merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 uchwałą nr 15/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS. Dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego, tj. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS.

Wyjaśnienie kryterium nr 4 zawartego w konkursie nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

W odniesieniu do kryterium dostępu nr 4, zawartego przez Instytucję Zarządzającą w  Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS,  Poddziałanie 6.3.1: „Projekt realizowany będzie na obszarze o podwyższonym wskaźniku bezrobocia” informujemy, iż projekt powinien objąć wsparciem tylko powiaty, które posiadają wskaźnik bezrobocia wyższy od średniej województwa.

Obszary takie wskazywane są na stronie internetowej: http://wupzielonagora.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/informacje-miesieczne w tabeli „Informacja o stanie i strukturze bezrobocia
w woj. Lubuskim”.

Uprzejmie informujemy, iż we wniosku należy zawrzeć dane dotyczące miesiąca października 2015 roku.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE - 85 %
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 dla Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 10 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 000 000 PLN).

 
UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Projektodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Dokumentacja konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Dokumentacja konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Regulamin konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Wyjaśnienie kryterium nr 4 zawartego w konkursie nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

W odniesieniu do kryterium dostępu nr 4, zawartego przez Instytucję Zarządzającą w  Kryteriach wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS,  Poddziałanie 6.3.1: „Projekt realizowany będzie na obszarze o podwyższonym wskaźniku bezrobocia” informujemy, iż projekt powinien objąć wsparciem tylko powiaty, które posiadają wskaźnik bezrobocia wyższy od średniej województwa.

Obszary takie wskazywane są na stronie internetowej: http://wupzielonagora.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/informacje-miesieczne w tabeli „Informacja o stanie i strukturze bezrobocia
w woj. Lubuskim”.

Uprzejmie informujemy, iż we wniosku należy zawrzeć dane dotyczące miesiąca października 2015 roku.

Komunikat IZ RPO-Lubuskie 2020 z dnia 29.12.2015r.
W dniu 29.12.2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował uchwałę, na mocy której przyjęte zostały zmiany w Regulaminie konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15.

Regulamin konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Tabela zmian do regulaminu konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto udziela informacji

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji: 68 4565 110, 111
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 499, 480, 488, 535, 454,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 739 03 86, 377, 378, 380.
 • osobisty w siedzibie:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub w siedzibie:

 

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115).