Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16 w ramach Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Zakończony 09.05.2016

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16

Wyniki naboru 14.07.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16, Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie2020.
W związku z powyższym poniżej zamieszczamy listę projektów wybranych do dofinansowania oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K0116obrazek

Skład komisji Oceny Projektów obrazek

 

Uprzejmie informujemy, że na dzień 31 maja 2016 r. do oceny merytorycznej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2) przekazanych zostało 6 wniosków o dofinansowanie projektów.

Uprzejmie informujemy, że na dzień 24 maja 2016 r. do oceny merytorycznej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2) przekazanych zostało 8 wniosków o dofinansowanie projektów.

Uprzejmie informujemy, że na dzień 24 maja 2016 r. do oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2) przekazanych zostało 12 wniosków o dofinansowanie projektów.

Uprzejmie informujemy, że na dzień 13 maja 2016 r. do oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2) przekazanych zostało 14 wniosków o dofinansowanie projektów.


Poniżej w załączniku zamieszczamy listę wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Składanie wniosków o dofinansowanie projektu wraz z niezbędną dokumentacją w ramach przedmiotowego konkursu odbywa się w dniach od 2 maja 2016 roku do 9 maja 2016 roku.
Termin ten, w uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu na uzasadniony wniosek np.: IOK, IZ, Wnioskodawcy/-ów. Każdorazowo IOK zbada celowość przedłużenia terminu naboru biorąc pod uwagę m.in. zasadę równego traktowania Wnioskodawców. W przypadku podjęcia decyzji o wydłużeniu terminu składania wniosków informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie: http://wupzielonagora.praca.gov.pl, na stronie internetowej RPO – Lubuskie 2020: www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do IOK.
Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (System LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2016 roku pod warunkiem, że liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu nie przekroczy 200 - w przeciwnym wypadku, przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o dofinansowanie projektu o 200 termin rozstrzygnięcia zostanie przedłużony o 30 dni kalendarzowych.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:
  1. w wersji papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra w terminie 2 maja 2016 r. – 9 maja 2016 r.
  2. w wersji elektronicznej - za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Sposób składania wniosków

Wnioski można składać osobiście lub nadsyłać pocztą/przesyłką.
(O dacie przyjęcia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie decyduje data jej wpływu do IOK.)

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika sekretariatu nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
- jednostki samorządu terytorialnego ( JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
- instytucje rynku pracy,
- instytucje otoczenia biznesu (IOB),
- podmioty ekonomii społecznej.


O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2015 r. poz. 1212).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:
I. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia);
II. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;
III. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców;
IV. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej;
V. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 uchwałą nr 29/KM RPO-L2020/2016 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO–L2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl, w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu, tj. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO–L2020 finansowanych z EFS.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:
  1. maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi - 85%;
  2. maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi – 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16 wynosi: 5 882 353,00 PLN,
w tym wsparcie finansowe EFS5: 5 000 000,05 PLN,
w tym na procedurę odwoławczą zabezpieczone zostanie 10% kwoty przeznaczonej na konkurs: 588 235,30 PLN,


UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym IP zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - Działanie 6.2 RPO-L2020

Regulamin konkursu - Działanie 6.2 RPO-L2020 obrazek

Inne ważne informacje

Załączniki do Regulaminu

Załączniki do Regulaminu

*Zestawienie - zmiany do Regulaminu Konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 10 maja 2016 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16.

 

Zmianie uległ:

  1. Załącznik nr 14 do Regulaminu: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO lubuskie2020 - aktualizacja zapisów.

 

Wszystkie zmiany szczegółowo opisane zostały w dokumencie „Zmiany do Regulaminu Konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16", stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

 

Zmiana wprowadzona do Regulaminu konkursu wynika z konieczności aktualizacji Karty oceny merytorycznej, zgodnie z zapisami w części II pkt 17 Regulaminu konkursu oraz z zapisami załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu – kryteria wyboru projektów. Zmiana nie wpływa na treść Regulaminu konkursu.

 

Wprowadzone zmiany stosuje się od dnia 10 maja 2016 r.