Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, ogłasza konkurs nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Dokumentacja konkursowa