Ogłoszenie konkursu nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16 w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom

Zakończony 15.07.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura
dla Działania
4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom

 

Konkurs obejmuje następujący typ projektu:

Typ I: Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego

 

W ramach następującej kategorii interwencji:

 • 88 – Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

Wyniki naboru 19.07.2016

Szanowni Państwo,

W dniu 27 października 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 14 września 2016 r. do dnia 27 października 2016 r.) wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych 88 - Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 11 465 844,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 146 584,40 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 4 wnioski, które zostały przekazane do oceny merytorycznej. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia procedury odwoławczej projektu złożonego w ramach ww. konkursu, ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną łącznie przeszło 5 projektów. Projekty spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej), czyli otrzymały co najmniej 38,4/64 punktów (dotyczy projektów polegających na zakupie specjalistycznego sprzętu ochrony przed powodzią i/lub zakupie specjalistycznego sprzętu ratowniczego) lub 40,2/67 punktów (dotyczy projektów polegających na zakupie specjalistycznego sprzętu ochrony przed powodzią i/lub zakupie specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz rozwoju systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania).

Łączna kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wynosi 12 230 776,39 PLN, natomiast całkowita wartość to 14 402 063,70 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16.

                                                                                                                                                                       

W dniu 11 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął - w formie Uchwały - decyzję
o dofinansowaniu 4 projektów w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16
, dotyczącego Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 88 - Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka,
np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami
i katastrofami.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 11 465 844,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 146 584,40 PLN).

Zgodnie z listą rankingową, powstałą po ocenie merytorycznej  na pierwszym, drugim i trzecim miejscu znalazły się  4 inwestycje, dla których łączna wnioskowana kwota wsparcia wynosi 2 534 401,65 PLN.

 W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej w konkursie Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02-16

 

W dniu 29 września 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 14 września 2016 r.
do dnia 29 września 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16
– Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 88 - Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 11 465 844,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 146 584,40 PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 4 wnioski, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 4 projekty, które spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej), czyli otrzymały co najmniej 38,4/64 punktów (dotyczy projektów polegających na zakupie specjalistycznego sprzętu ochrony przed powodzią i/lub zakupie specjalistycznego sprzętu ratowniczego) lub 40,2/67 punktów (dotyczy projektów polegających na zakupie specjalistycznego sprzętu ochrony przed powodzią i/lub zakupie specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz rozwoju systemów wczesnego ostrzegania
 i prognozowania).

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16

 

 

Szanowni Państwo,

             w dniu 13 września 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ I: Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego,

kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 88 – Zapobieganie zagrożeniom  naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym  działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 4.1  Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom wynosi 11 465 844,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs  tj. 1 146 584,40 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 15 lipca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej – 7 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 14 170 518,04 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wyniosła  16 683 812,70 PLN.

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 4 wnioski. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów wyniosła 2 534 401,65 PLN, natomiast jego całkowita wartość to 2 982 264,00 PLN.

W zamieszczonych poniżej tabelach prezentujemy listę wniosków, które zostały pozytywnie i negatywnie ocenione na etapie oceny formalnej.

 

W dniu 15 lipca 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego
Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie
4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom,Typ I: Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 88 – Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie,
w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkomwynosi 11 465 844,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs  tj. 1 146 584,40 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 7 wniosków
o dofinansowanie
. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 14 170 518,04 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 16 683 812,70 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2016 r. i zakończy się w dniu
15 lipca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
tj.:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu i elektronicznej.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • Ochotnicza Straż Pożarna (również jednostki OSP funkcjonujące poza KSRG[1]),
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami,
 • Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w tym Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego,
 • Państwowe jednostki budżetowe odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami.
 

[1] KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy) – celem istnienia systemu jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje I typ projektu – Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego

W ramach typu I będzie można pozyskać dofinansowanie na:

 • zakup specjalistycznego sprzętu ochrony przed powodzią,
 • zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

W przypadku specjalistycznego sprzętu ratowniczego finansowaniem objęte będą służby prowadzące akcje ratownicze. Podejmowanie odpowiednich działań adaptacyjnych w ramach powyższej grupy projektów, polegających na zakupie specjalistycznego sprzętu pozwoli na zwiększenie możliwości zapobiegania niekorzystnym zjawiskom pogodowym, a także odpowiedniego reagowania na nie.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie projekty nieobjęte pomocą publiczną/pomocą de minimis (brak pomocy publicznej na pierwszym poziomie: Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 – Beneficjent).

Realizacja projektu (finansowa i rzeczowa) musi zakończyć się do 31 marca 2018 roku.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne, środowiskowe i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), oraz uchwałą Nr 33/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Działania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) oraz
 • uzyskał co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16 dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ I projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 11 465 844 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 146 584,40 PLN).

UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

[1] Ostateczna kwota alokacji przeznaczona na konkurs zależy od kursu Euro obowiązującego na dzień podpisywania umowy
o dofinansowanie projektu i może ulec zmianie.

 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16

Regulamin konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16

Załączniki konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16

Załączniki konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 17, 21), tel. 68 45 65 143, -161, -180,

adresy e-mail: i.chamera@rpo.lubuskie.pl, d.bogaczyk@lrpo.lubuskie.pl, a.ogorzalek@lrpo.lubuskie.pl, s.patyk@rpo.lubuskie.pl, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl

 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.

 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).