Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom

Zakończony 30.10.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18

(Konkurs nie jest podzielony na rundy)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura
dla Działania
4.1   Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom

 Typ I - Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego

Wyniki naboru 23.11.2021

23 listopada 2021 r. Zarząd wyraził zgodę na realizację projektu Zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpowodziowego do zapobiegania skutkom nadzwyczajnym zagrożeń na terenie województwa lubuskiego” dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  w ramach konkursu  Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura,  Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

 Wartość wnioskowanego dofinansowania dla wybranego projektu wynosi 350 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 403 086,00 PLN.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18

 

2 marca 2019 r. zakończyła się ocena środowiskowa wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura,  Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Wszystkie projekty uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej.

Następnie w dniu 5 marca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 1 projektu, w ramach ww konkursu.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Konkursu wynosi 12 942 257,75[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 1 294 225,78 PLN).

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla wybranego projektu wynosi 11 646 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 14 261 400,00 PLN.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych  na etapie oceny środowiskowej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

_______________________

1 lutego 2019 r. zakończono ocenę merytoryczną (trwającą od 15 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 r.) w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom; Typ I: wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego. Zostało złożonych pięć wniosków o dofinansowanie, w którym cztery uzyskały podczas oceny merytorycznej ocenę pozytywną, w tym jeden otrzymał ocenę negatywną.

Kategorii Interwencji:

 • 87 – Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami
 • 88 – Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 12 942 257,75[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 294 225,78 PLN).

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania projektów, wynosi 23 700 615,83 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 28 443 300,98 PLN.

 

Wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Załącznik:

projekty pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny merytorycznej

projekt negatywnie zweryfikowany na etapie oceny merytorycznej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

 

14 stycznia 2019 r. zakończyła się ocena formalna złożonych projektów ma konkurs Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura,
Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom; Typ I: wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego, która trwała od 8 stycznia 2019 r do dnia 14 stycznia 2019 r.

Kategorii Interwencji:

 • 87 – Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami
 • 88 – Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 12 942 257,75[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 294 225,78 PLN).

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania projektów, wynosi 24 372 965,83 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 29 234 300,98 PLN.

Wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów

 


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

 

7 stycznia 2019 r. zakończyła się weryfikacja warunków formalnych złożonych projektów ma konkurs Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura,  Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom; Typ I: wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego, która trwała od 6 listopada 2018 r do dnia 7 stycznia 2019 r.

Kategorii Interwencji:

 • 87 – Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami
 • 88 – Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 12 942 257,75[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 294 225,78 PLN).

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania projektów, wynosi 24 372 965,83 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 29 234 300,98 PLN.

Wnioski, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych zostaną przekazane do oceny formalnej

Lista wniosków

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

W dniu 30 października 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom (I typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 87- Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami

88-Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom. (I typ projektu) wynosi 12 942 257,75 PLN[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 294 225,78 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 14 września 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 19 października 2018 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 5 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 21 088 874,72 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 25 370 664,38 PLN.

Lista projektów

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie

rozpocznie się w dniu 19 października 2018 r. i zakończy się w dniu
30 października 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2019

Miejsce składania wniosków

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

 

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo
w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane
w Regulaminie ww. konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na Inwestycje w zakresie Typu I, w ramach którego do składania wniosków uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • Ochotnicza Straż Pożarna (również jednostki OSP funkcjonujące poza KSRG),
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami,
 • Państwowe jednostki budżetowe odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami,
 • Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w tym Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Typ I - Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego w kategorii interwencji:
 • 87 – Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami,
 • 88 – Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe oraz przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:
- Uchwała nr 111/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom Typ I Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
- Uchwała nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4.09.2018 r., zmieniająca uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.
W zakresie przedmiotowego konkursu/naboru ważność tracą postanowienia zawarte w następujących uchwałach:
- uchwale nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
- uchwale nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno – horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego –

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:
- 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną,
-85% kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód,
- zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 942 257,75 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin

Regulamin konkursu

Załączniki

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54)

tel. 68 45 65 154

e-mail: m.salak@lrpo.lubuskie.pl  

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)
 • telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377
 • osobisty w siedzibie:
 • Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
 • ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
 • 65-043 Zielona Góra
 • (pokój nr 0.3, poziom „0”)
 • lub
 • Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
 • ul. Władysława Sikorskiego 107
 • 66-400 Gorzów Wlkp.
 • (pokój nr 115, I piętro)