OGŁOSZENIE KONKURSU Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.

Zakończony 30.06.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna
dla Działania
3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach

dla Poddziałania

3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.

(konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 30.06.2017

Szanowni Państwo,

W dniu 11 października 2017 r. zakończono ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. wniosku o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 9 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 900 000,00  PLN).

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp., tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał co najmniej 50% +1 pkt możliwych do zdobycia
na tym etapie oceny.

W dniu 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję
o dofinansowaniu powyższych projektów w ramach ww. konkursu.
Łączna kwota dofinansowania ww. projektów wynosi 6 011 670,64 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 7 083 623,74 PLN.

                                                                                                                 

W dniu 30 września 2017 r. zakończono ocenę środowiskową (która trwała od dnia 18 września do dnia 30 września 2017 r.) wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu
Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17
– Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Ocenę środowiskową pozytywnie przeszły 2 wnioski, które zostaną skierowane do oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Łączna kwota dofinansowania projektów, wynosi 6 011 670,64 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 7 083 623,64 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny środowiskowej w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-12.00-08-K03/17.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny środowiskowej.

--------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 27 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z września na październik 2017 r.
 

Szanowni Państwo,

W dniu 11 września 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 29 sierpnia do dnia 11 września 2017 r.) wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 9 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 900 000,00  PLN).

Złożone w ramach konkursu projekty (2 szt.) przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, tj. spełniły wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskały co najmniej 50% możliwych do zdobycia liczby punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymały co najmniej 28 pkt /56 pkt. Następnie, wnioski zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

                                                                                                                                                                                                

Szanowni Państwo,

W dniu 25 sierpnia 2017 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 5 lipca do dnia 25 sierpnia 2017  r.) wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji
w miastach,
Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

 

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 9 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 900 000,00  PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 maja 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 23 czerwca 2017 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 2 wnioski o dofinansowanie. Oba wnioski zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym wynosi 6 011 670,64 PLN PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 7 083 623,74 PLN.

                                                                                                                                                                                                             

w dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z sierpnia na wrzesień 2017 r.
 

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17

Wykaz zmian w Regulaminie

 

---------------------------------------------------------------------

W dniu 30 czerwca 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu
Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategorie interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji
w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.
wynosi 9 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 900 000,00 PLN)[1].

W odpowiedzi na przyjęty przez ZWL w dniu 23 maja 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 23 czerwca 2017 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej i papierowej - 2 wnioski
o dofinansowanie
. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 6 011 670,64 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 7 083 623,74 PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 23 czerwca 2017 r. i zakończy się w dniu 30 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu:sierpień 2017 r. wrzesień 2017 r. pażdziernik 2017 r.

Poniżej zmiany w regulaminie wprowadzające powyższa zmianę:

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17

Wykaz zmian w Regulaminie

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

UWAGA!

Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej) w Wydziale Zamiejscowym.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Ogłoszenia uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs prowadzony jest dla następującego typu projektu:

Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe

 

w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • inwestycje w ścieżki rowerowe, które mają pełnić funkcje korytarzy transportowych będących alternatywą dla innych środków transportu,
 • inwestycje w zintegrowane centra przesiadkowe,
 • inwestycje we wspólny bilet,
 • inwestycje w obiekty typu Park & Ride, Bike & Ride,
 • budowę/przebudowę dróg lokalnych i/lub regionalnych związanych z mobilnością miejską – wyłącznie jako element kompleksowego projektu, którego celem jest rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (inwestycje w drogi lokalne/regionalne będą możliwe jedynie wtedy, gdy są związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, jako element planu mobilności miejskiej, planu niskoemisyjnego czy strategii ZIT, stanowią mniejszość wydatków w projekcie oraz mają na celu wprowadzenie ruchu uprzywilejowanego lub uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów transportu publicznego),
 • modernizację systemów oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem OZE (przedmiotowe projekty mogą być również realizowane w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE, tj. w formie umów o poprawę efektywności energetycznej),
 • uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

-  uchwałą nr 57/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9),

- uchwałą nr 64/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 25 kwietnia 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)

oraz

- uchwałą nr 14/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.,


Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną;
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód;
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K03/17 dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Podziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

9 000 000,00 PLN,

w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:

900 000,00 PLN.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 17, 21)

tel. 68 45 65 143, -180

e-mail: m.graczyk@rpo.lubuskie.pl; s.patyk@rpo.lubuskie.pl,

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”)