Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 30.09.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania

3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe*

Typ II: Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin*

Typ IV: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa**

*  Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu I w połączeniu z działaniami wpisującymi się w typ II projektów.

**Realizacja projektów typu IV dopuszczalna będzie wyłącznie w połączeniu z projektami typu I, II lub I i II.

 

W ramach następującej kategorii interwencji:

 • 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)
 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze

Wyniki naboru 30.09.2016

Szanowni Państwo.

W dniu 22 marca 2017 r. w związku z zakończeniem procedury odwoławczej Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnych 4 projektów (łącznie 29 projektów) w ramach konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 dotyczących
Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE
w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 69 168 450,19 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 6 916 845,01  PLN).

W załączeniu prezentujemy listę z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15.

                                                                                                                                                                                       

W dniu 10 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu kolejnego projektu w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 - Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)
 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 50 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 5 000 000,00  PLN).

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16  obrazek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 15 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję
o dofinansowaniu 1 projektu w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16
- Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)
 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 50 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 5 000 000,00  PLN).

                                                                                                                                                                      

W dniu 8 grudnia 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 1 grudnia do dnia 8 grudnia 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)
 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze

 

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 50 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 5 000 000,00  PLN).

 

Ocenę formalną pozytywnie przeszło 11 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

 

Na etapie oceny merytorycznej 6 wniosków uzyskało wynik pozytywny tj. spełniło wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskało co najmniej 60% możliwych do zdobycia liczby punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymało co najmniej:

-    55,2 pkt /92 pkt - w przypadku realizacji typu I – Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe. Dotyczy inwestycji dotyczących budowy/ rozbudowy infrastruktury związanej z ekologicznym transportem miejskim (m.in. obiekty typu park&ride, bike&ride, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej) łącznie z typem II – Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin,

-    41,4 pkt /69 pkt - w przypadku realizacji typu I – Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe. Dotyczy inwestycji dotyczących budowy/ rozbudowy infrastruktury związanej z ekologicznym transportem miejskim (m.in. obiekty typu park&ride, bike&ride, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej),

-    39,6 pkt /66 pkt - w przypadku realizacji typu I – Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe. Dotyczy inwestycji związanych
z budową/rozbudową ścieżek rowerowych łącznie z typem IV Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa,

-    32,4 pkt /54 pkt - w przypadku realizacji typu I – Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe. Dotyczy inwestycji związanych
z budową/rozbudową ścieżek rowerowych,

-    26,4 pkt /44 pkt - w przypadku realizacji typu II – Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin,

-    22,2/37 - w przypadku realizacji typu I – Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe. Dotyczy inwestycji dotyczących modernizacji systemów oświetlenia ulic .

Łączna kwota dofinasowania projektów, które spełniły wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskały co najmniej 60% maksymalnej do zdobycia liczby punktów na ocenie merytorycznej wynosi 93 767 486,33 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 123 176 555,50 PLN

                                                                                                                                                                      

W dniu 30 listopada 2016 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 5 października do 30 listopada 2016 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu
Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16
– Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach Poddziałanie, 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)
 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 50 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 5 000 000,00  PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (Ogłoszenie i Regulamin konkursu zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 24 maja 2015 r.)  wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 12 wniosków o dofinansowanie. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 11 wniosków, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  Kwota dofinasowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym wynosi 106 689 823,01 PLN, natomiast kwota całkowita wynosi 138 707 011,78 PLN.

                                                                                                                                                                      

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16

W dniu 30 września 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach., Poddziałanie 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT (I, II, IV typ projektu), kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 43 – Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor), 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji), 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji
w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT
wynosi 50 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 5 000 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się
w dniu 30 czerwca 2016 r.) wpłynęło - w wersji elektronicznej i papierowej - 12 wniosków
o dofinansowanie
. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 106 860 722,51 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 138 908 070,02 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2016 r. i zakończy się w dniu 30 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu i elektronicznej.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,

W przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie ww. konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST,
 • Dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje
  w oparciu o art. 2 pkt. 27 przedmiotowej dyrektywy w formie umów o poprawę efektywności energetycznej (EPC Energy Performance Contracting), o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020,
 • Uczestnicy Partnerstw Publiczno-Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne (w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE) na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020.

Jednostki tworzące związki ZIT Gorzów Wklp. i ZIT Zielona Góra mogą aplikować o środki w ramach II typu. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich projektów jednostek tworzących związki ZIT Gorzów Wklp. i ZIT Zielona Góra, w ramach II typu nie może przekroczyć 10 000.00,00 PLN dofinansowania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I typ projektu: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe

W ramach typu I będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na:

 • inwestycje w ścieżki rowerowe, które mają pełnić funkcje korytarzy transportowych będących alternatywą dla innych środków transportu,
 • inwestycje w zintegrowane centra przesiadkowe,
 • inwestycje we wspólny bilet,
 • inwestycje w obiekty typu Park & Ride, Bike & Ride,
 • budowę/przebudowę dróg lokalnych i/lub regionalnych związanych z mobilnością miejską – wyłącznie jako element kompleksowego projektu, którego celem jest rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (inwestycje w drogi lokalne/regionalne będą możliwe jedynie wtedy, gdy są związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, jako element planu mobilności miejskiej, planu niskoemisyjnego czy strategii ZIT , stanowią mniejszość wydatków w projekcie oraz mają na celu wprowadzenie ruchu uprzywilejowanego lub uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów transportu publicznego),
 •  modernizację systemów oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem OZE (przedmiotowe projekty mogą być również realizowane w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE, tj. w formie umów o poprawę efektywności energetycznej),
 • uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej.

II typ projektu: Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin

W ramach typu II będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • zbiorczy transport pasażerski – w przypadku zakupu pojazdów zasilanych w sposób konwencjonalny niezbędne jest spełnienie przez nie normy emisji spalin EURO VI. Priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.).

Inwestycje w transport miejski ramach Działania 3.3 będą przyczyniać się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w miastach. Muszą one wynikać z przygotowanych przez samorządy planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach. Funkcję takich dokumentów, zgodnie z przyjętymi założeniami, pełnić będą plany gospodarki niskoemisyjnej. Dokumenty te powinny określać lokalne uwarunkowania oraz kierunki planowanych interwencji na danym obszarze i w zależności od zidentyfikowanych potrzeb zawierać odniesienia lub wskazywać adekwatne obowiązujące dokumenty zawierające odniesienia do takich kwestii, jak np.: zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego
w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania czy promocja ekologicznie czystych
i energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa i pojazdy).

Inwestycje dotyczące transportu miejskiego w ramach przedmiotowego Działania powinny ponadto spełniać poniższe warunki:

Inwestycje z RPO będą komplementarne z inwestycjami realizowanymi w ramach właściwych krajowych programów operacyjnych. W przypadku miast wojewódzkich i powiązanych z nimi funkcjonalnie obszarów instrumentem koordynacji jest Strategia ZIT.

Inwestycje w drogi lokalne lub regionalne mogą być finansowane jedynie, jako niezbędny i uzupełniający element projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Samodzielne projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej nie będą akceptowane w ramach Działania 3.3.

Jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów, dozwolony jest zakup pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO VI. Priorytetowo będzie jednak traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.).

Z powyższego wynika, że jako niskoemisyjne formy transportu należy uważać tabor spełniający normy emisji spalin EURO VI, niezależnie od rodzaju napędu, z jednoczesną preferencją dla taboru zasilanego paliwem alternatywnym w stosunku do silników spalinowych.

Zakupowi niskoemisyjnego taboru powinny towarzyszyć inwestycje w niezbędną dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności infrastrukturę.

Projekty dotyczące zrównoważonego transportu miejskiego, w tym transportu publicznego będą musiały uwzględniać szersze podejście, wpisując się w odnoszące się do zagadnień niskoemisyjności strategie miejskie lub, dla obszarów aglomeracyjnych, kompleksowe plany gospodarki niskoemisyjnej. Modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego nie może być jedynym celem projektu, ale musi być rozpatrywana w kontekście zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego.

 

IV typ projektu: Podniesie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa

W ramach typu IV będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • kampanie działania informacyjno-promocyjne dotyczące oszczędności energii,
 • działania edukacyjne dotyczące oszczędności energii, mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców,
 • działania promocyjne, kampanie na rzecz zachęcenia mieszkańców do korzystania
  z transportu publicznego, ścieżek rowerowych lub ruchu pieszego.

Realizacja projektów typu IV dopuszczalna będzie wyłącznie w połączeniu z projektami typu I, II lub I i II.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

W ramach konkursu kwalifikowane są projekty nieobjęte pomocą de minimis.

Realizacja projektu (finansowa i rzeczowa) musi zakończyć się do 30 czerwca 2018 roku.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne, środowiskowe i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 33/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno – horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Działania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) oraz
 • uzyskał co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • Zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód.

 

W ramach Poddziałania 3.3.1 przewiduje się zastosowanie mechanizmu finansowania krzyżowego. Zakłada się stosowanie mechanizmu w uzasadnionych przypadkach, głównie w ramach działań edukacyjnych dotyczących podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców województwa. Na poziomie projektu łączna kwota wydatków objętych mechanizmem finansowania krzyżowego nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach projektu.

 

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi:

 • Minimum 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.
 • Zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach,  Poddziałania 3.3.1  Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I, II i IV projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 50 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (5 000 000,00 PLN).

 

UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 obrazek

Regulamin konkursu nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16

Regulamin konkursu nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 obrazek

Załączniki do konkursu nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16

Załączniki do konkursu nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 obrazek

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Kto udziela informacji o naborze wniosków

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 17, 21), tel. 68 45 65 143, 161, 180,

adresy e-mail: d.bogaczyk@lrpo.lubuskie.pl, a.ogorzalek@lrpo.lubuskie.pl, i.chamera@rpo.lubuskie.pl, m.graczyk@rpo.lubuskie.pl, s.patyk@rpo.lubuskie.pl

 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, 499, 488, 480, 454;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, 380, 378, 377.

 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).

Pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym konkursem nr RPLB.03.03.01-IZ.08-K01/16 zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wymagań stawianych w ramach jednego z kryteriów specyficznych dopuszczających. Chodzi o kryterium „Zgodność projektu z obowiązującym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej”, a dokładnie przypisu do jego definicji. Przypis ten wskazuje, iż „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej muszą zawierać odniesienie do następujących kwestii: zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, intermodalność, transport drogowy, zarządzanie mobilnością, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych, logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania, promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów”. Jasnym jest, iż wynika on z treści SZOOP (opis działania 3.3, sekcja „podstawowe warunki kwalifikowania inwestycji”). Zapis w SZOOP jest jednak nieco inny: „W zależności od zdiagnozowanych potrzeb, Plany Gospodarki Niskoemisyjnej muszą zawierać odniesienie do następujących kwestii: zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, intermodalność, transport drogowy, zarządzane mobilnością, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych, logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania, promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów.”

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie:

 1. Czy PGN powinien odnosić się do wszystkich wymienionych kwestii, czy wystarczające jest, jeżeli odnosi się do tych kwestii, w których zdiagnozowano potrzeby (czyli tych, których dotyczy wnioskowany projekt)?

 

Odp.

Wystarczy, że odnosi się do kwestii zdiagnozowanych potrzeb.

 

 1. Jak szeroki charakter powinno mieć „odniesienie” PGN do poszczególnych kwestii? Czy wymagane są szczegółowe analizy dot. mobilności miejskiej, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, czy wystarczające jest, że PGN w jakikolwiek sposób odnosi się do tych kwestii.

Odp. :

Wystarczające jest odniesienie do poszczególnych kwestii w sposób ogólny. Jeżeli PGN uzyskał pozytywną opinie NFOŚiGW/WFOŚiGW to oznacza, iż został zweryfikowany na podstawie szczegółowych kryteriów a w konsekwencji, spełnia wymogi konkursowe.

 

 1. Jeżeli PGN przewiduje realizację konkretnego projektu, powinien on wynikać z analiz w nim przeprowadzonych. Spójność PGNów i ich poprawność były przedmiotem weryfikacji przez NFOŚiGW / WFOŚiGW. Czy zatem można uznać, że o ile projekt został wpisany do PGN, a PGN jest pozytywnie zweryfikowany przez NFOŚiGW / WFOŚiGW, to zawiera on odniesienie do kwestii objętych projektem?

 

Odp.

Tak.

Uwaga

Szanowni Państwo!
Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym:

W przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się:

1. jednostka samorządu terytorialnego, która zamierza wykonywać usługi publiczne za pośrednictwem swej spółki komunalnej albo

2. spółka komunalna, która zamierza świadczyć usługi publiczne na rzecz macierzystej jednostki samorządu terytorialnego,

do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

A. umowę o świadczenie usług publicznych (w tym uchwałę o utworzeniu spółki, umowę lub statut spółki) oraz

B. model finansowy wykazujący, iż w wyniku otrzymania przez spółkę komunalną środków z danego programu operacyjnego rekompensata nie przekroczy dopuszczalnej wysokości, obliczonej zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 1107/70 (Dz. Urz. UE 2007 L 315/1).

Natomiast w przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się:

1. jednostka samorządu terytorialnego, która zamierza powierzyć wykonywanie usług publicznych przedsiębiorcy zewnętrznemu albo

2. przedsiębiorca zewnętrzny,

do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć umowę o świadczenie usług publicznych.

 

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na dużą objętość Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) opracowanych dla obszarów, na których będą realizowane projekty składane w ramach konkursu:

- nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT,

IZ RPO-L2020 dopuszcza możliwość umieszczenia ww. dokumentu w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI2020 bez podpisów – w formacie pdf. Ponadto informujemy, iż akceptowane będzie również złożenie przez Wnioskodawców w wersji papierowej wyłącznie wyciągu z PGN, zawierającego informacje nt. realizacji zadań stanowiących przedmiot projektu.

Uwaga