OGŁOSZENIE KONKURSU Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3. 2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

Zakończony 30.06.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3. 2 Efektywność energetyczna

dla Poddziałania

3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

(konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 06.09.2017

Szanowni Państwo,

W dniu 3 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję  o dofinansowaniu projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeninie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Lubczynie w Gminie Bogdaniec” w ramach konkursu RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 dotyczącego Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 7 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 700 000,00  PLN).

Łączna kwota dofinansowania w. projektu wynosi 1 633 230,01 PLN, natomiast całkowita wartość to 1 921 447,13 PLN.

W załączeniu prezentujemy listę z projektem wybranym do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17.

                                                                                                                                    

Szanowni Państwo,

W dniu 28 września 2017 r. zakończono ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeninie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Lubczynie w Gminie Bogdaniec”” złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski, Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.,

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 7 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 700 000,00  PLN).

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp., tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał co najmniej 50% +1 pkt możliwych do zdobycia na tym etapie oceny.

Łączna kwota dofinansowania ww. projektu wynosi 1 633 230,01 PLN, natomiast całkowita wartość to 1 921 447,13 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17.

 
Szanowni Państwo,

W dniu 27 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z września na październik 2017 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 17 września 2017 r. zakończono ocenę środowiskową wniosku o dofinansowanie projektu pn „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeninie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Lubczynie w Gminie Bogdaniec” złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 – Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Powyższy projekt przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową, w związku z czym zostanie skierowany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 1 633 230,01 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 921 447,13 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17.

                                                                                                                          

W dniu 11 września 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od 24 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 – Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 7 000 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 700 000,00  PLN).

Ocenę formalną pozytywnie przeszły 2 wnioski, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.  

Na etapie oceny merytorycznej 1 wniosek uzyskał pozytywny wynik tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (środowiskowe, horyzontalne i specyficzne) i uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymał co najmniej 37,5/75 pkt.

                                                                                                                                                                                                                             

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:
13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Zmiana dotyczy przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z sierpnia na wrzesień 2017 r.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie

 

 

------------------------------------------------------------------

W dniu 23 sierpnia 2017 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 5 lipca do dnia
23 sierpnia 2017 r.)  wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu
Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie
3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

 

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 7 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 700 000,00 PLN)[1].

Wszystkie wnioski zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej.  Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów pod względem formalnym wynosi 3 630 493,25 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 4 271 168,60 PLN.

 

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną
w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17.
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

                                                                                                                                                                                                                                                                

W dniu 30 czerwca 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne  i środki wsparcia.

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 7 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 700 000,00 PLN)[1].

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 maja 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 23 czerwca 2017 r.) wpłynęły - w wersji elektronicznej
i papierowej - 2 wnioski o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektów wynosi 3 630 493,25 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 4 271 168,60 PLN.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 23 czerwca 2017 r. i zakończy się w dniu 30 czerwca 2017 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2017 r.wrzesień 2017 r. pażdziernik 2017 r.

Poniżej zmieniuny regulamin wprowadzające powyższe zmiany:

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17

Wykaz zmian w Regulaminie

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

UWAGA!

Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej) w Wydziale Zamiejscowym.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego Ogłoszenia uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Wnioskodawców dla Działania 3.2. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż w ww. katalogu Wnioskodawców, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs prowadzony jest dla następującego typu projektu:

Typ I: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

 

w ramach następującej kategorii interwencji:

 • 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

 

W ramach typu I będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • poprawę termoizolacyjności obiektów użyteczności publicznej poprzez docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej,
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej poprzez modernizację oświetlenia, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych systemów oświetlenia, modernizację systemów c.o. oraz c.w.u,
 • instalację systemów monitorowania i zarządzania energią,
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz wentylacji i klimatyzacji (w tym budowy układów odzysku ciepła z wywiewanego powietrza wentylacyjnego w nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej oraz poddawanych gruntownej renowacji),
 • instalacje odnawialnych źródeł energii w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • instalacje systemów chłodzących z możliwością wykorzystania OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 • przygotowanie audytów energetycznych dla sektora publicznego, stanowiących niezbędny element dla przeprowadzenia finansowanych inwestycji (jako kompleksowy element projektu),
 • inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe – wyłącznie
  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:
- uchwałą nr 57/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9),
- uchwałą nr 64/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 25 kwietnia 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9)
oraz
- uchwałą nr 14/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., 

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną;
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód;
zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K01/17 dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi

 7 000 000,00 PLN

w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (700 000,00 PLN).

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 17)

tel. 68 45 65 143.

e-mail: m.graczyk@rpo.lubuskie.pl,

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119,
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”)