Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii

Zakończony 29.11.2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/18


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna
dla Działania
3.1 Odnawialne źródła energii

Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia

Wyniki naboru 18.12.2018

18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania jednemu projektowi, który znajduje się na liście projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/18 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na konkurs wynosi 15 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00  PLN)[1].

Wartość przyznanego dofinansowania dla projektu wynosi 15 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 44 497 587,00 PLN.

 

Projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/18

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

15 grudnia 2018 r. zakończono ocenę środowiskową projektu złożonego w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

Ocena środowiskowa jednego projektu złożonego w ramach konkursu zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na konkurs wynosi 15 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00  PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 15 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 44 497 587,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny środowiskowej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

 

12 grudnia 2018 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu (która trwała od dnia 6 grudnia 2018 r. do dnia 12 grudnia 2018 r.) złożonego w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.1 Odnawialne źródła energii,Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia wynosi 15 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 15 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 44 497 587,00 PLN.

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej. obrazek

---------------------------------------

W dniu 5 grudnia 2018 r. zakończono ocenę formalną projektu (która trwała od dnia 4 grudnia 2018 r. do dnia 5 grudnia 2018 r.) złożonego w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.1 Odnawialne źródła energii, Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia wynosi 15 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 15 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 44 497 587,00 PLN.

W tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej. obrazek

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

----------------------------------------

4 grudnia 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.1 Odnawialne źródła energii, Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia wynosi 15 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00 PLN). Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego wniosku wynosi 15 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 44 497 587,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy wniosek, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

--------------------------------------

W dniu 29 listopada 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/18 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, typ III Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, typ III Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia wynosi 15 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 500 000,00 PLN).

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 4 października 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 5 listopada 2018 r.) wpłynął – w wersji elektronicznej i papierowej – 1 wniosek o dofinansowanie, którego wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 44 497 587,00 PLN.

Lista wniosków

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie

rozpocznie się w dniu 5 listopada 2018 r. i zakończy się w dniu 29 listopada 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty/marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są następujące typy Wnioskodawców:

 • Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia;
 • kategorii interwencji określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020:

5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył),

W ramach typu III będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • budowę elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia,
 • rozbudowę/modernizację elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia.

Projekty realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz środowiskowe przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 112/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r., zmieniającą uchwałę nr 93/KM RPO-L2020/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020;
 • uchwałą Nr 113/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 68/KM RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Ponadto, w zakresie przedmiotowego naboru tracą ważność postanowienia zawarte w następujących uchwałach.

 • nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) z późn. zm.;
 • nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) z późn. zm.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną,
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód,
 • 85% kwalifikowalnych kosztów projektu (dotyczy środków RPO – Lubuskie 2020 w ramach pomocy de minimis),
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Regulamin

Regulamin

Załączniki

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela informacji w zakresie konkursu (w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków): osobiście, pisemnie lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 21, 24)

tel. 68 45 65 143, -145, -180

e-mail: i.chamera@rpo.lubuskie.pl, d.bogaczyk@lrpo.lubuskie.pl

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

telefoniczny: 68 45 65 119

osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)

telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377

osobisty w siedzibie:

 • Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

 

 • Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro)