Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II)

Zakończony 30.12.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
Poddziałanie

1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Wyniki naboru 24.10.2016

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego wybrał do dofinansowania kolejne 2 projekty, po uwzględnieniu protestu, w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, w ramach III rundy konkursowej.

Dodatkowo, 6 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa podjął decyzję o przesunięciu jednego projektu na liście rankingowej z projektów wybranych do dofinansowania do projektów, które nie spełniły kryteriów i/lub nie uzyskały wymaganej liczby punktów, z uwagi nie rezygnację Wnioskodawcy ze złożenia dokumentów do umowy o dofinansowanie (w tym Oświadczenia dotyczącego przeszacowanych wydatków).

W związku z powyższym całkowita wartość wszystkich 13 projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy Konkursu nr RPLB.01.04.04-IZ.00-08-K02/16 wynosi 6 175 431,11 PLN, w  tym wartość wnioskowanego dofinansowania 4 157 748,65 PLN.

Całkowita wartość wszystkich 32 projektów wybranych do dofinansowania w ramach wszystkich trzech rund konkursowych wynosi 14 003 549,16 PLN, w tym wartość dofinansowania 8 749 555,96 PLN.

                                                                                                                                                 

Informujemy, iż w dniu 22 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził zmieniony wzór Umowy o dofinansowanie projektu, na którym przygotowywane będą kolejne umowy o dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16.

Jednocześnie informujemy, że wcześniej zawarte umowy o dofinansowanie zostaną aneksowane, w celu dostosowania do najnowszego obowiązującego wzoru, przy okazji wprowadzania innych zmian w projekcie zgłaszanych przez beneficjentów.

Nowy – obowiązujący wzór umowy z 22.03.2017 r. zamieszczony jest w paczce dokumentów w informacji pt. "Dokumenty wymagane do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16” 

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, w ramach III rundy konkursowej.

W ramach dostępnej alokacji na III rundę konkursową pozostało do zakontraktowania 408 192,69 PLN. W związku z powyższym dofinansowanie otrzymały tylko dwa projekty o wartości wnioskowanego dofinansowania 379 610,00 PLN, które spełnił wszystkie kryteria dostępu i otrzymał największą liczbę punktów. Pozostała kwota alokacji tj. 28 582,69 PLN nie była wystarczająca, aby dofinansować kolejne projekty z listy rankingowej.

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem Konkursu Zarząd Województwa Lubuskiego ma możliwość zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs i przyznania dofinansowania dla kolejnych projektów zgodnie z listą rankingową w sytuacji, gdy w postępowaniu konkursowym, z uwagi na wyczerpanie środków, dofinansowania nie uzyskały projekty, które spełniają kryteria wyboru projektów
i uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów. Zwiększenie alokacji na konkurs możliwe jest po rozstrzygnięciu konkursu.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego Konkursu oraz skład KOP.

                                                                                                                                                                       

Informujemy, że 27 marca 2017 r. zakończyła się  ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.4.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, w ramach III rundy konkursowej.

III runda konkursowa trwała od 30.10.2016 do 30.12.2016 r.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 13 projektów (w tym 5 wniosków uzyskało status „pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty”) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 3 946 966,88 PLN.

                                                                                                                                                                                                     

Informujemy, iż w dniu 7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, w ramach II rundy konkursowej, która trwała od 1.09.2016 do 30.10.2016 r.

W ramach dostępnej alokacji tj. 5 000 000,00 PLN, po zakończeniu II rundy konkursowej, dofinansowanie otrzymało 9 projektów (w tym 2 wnioski uzyskały status pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty), które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały wystarczającą liczbę punktów. Wartość wnioskowanego dofinansowania dla tych projektów wynosi 2 336 811,47 PLN.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursowej dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Poniżej w załącznikach Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz Skład KOP

                                                                                                                                                                                                     

 

Uprzejmie informujemy, że 2 marca 2017 r. zakończyła się  ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.4.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, w ramach II rundy konkursowej.

II runda konkursowa trwała od 01.09.2016 do 28.10.2016 r.

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 9 projektów (w tym 2 wnioski, przed podpisaniem umowy, uzyskały status pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 2 336 811,47 PLN.

Projekty te zostaną rekomendowane Zarządowi Województwa Lubuskiego do dofinansowania.

Załącznik:

Lista rankingowa projektów
__________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 20 lutego 2017 r. zakończyła się ocena formalna 15 wniosków złożonych w ramach III rundy konkursowej konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (II Typu projektu - Ekspansja gospodarcza MŚP).

Pozytywnie oceniono wszystkie 15 wniosków.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie 15 projektów, które zostaną przekazane do oceny merytorycznej. Całkowita wartość tych projektów wynosi 6 953 035,53 PLN, w tym wartość dofinansowania  5 108 626,55 PLN

                                                                                                                                                                       

Uprzejmie informujemy, iż 30 grudnia 2016 roku został zakończony nabór w ramach III rundy konkursowej i tym samym zakończył się nabór w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, II Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP.

W odpowiedzi na III rundę konkursową wpłynęło 15 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 5 108 626,56 zł, tym samym w odpowiedzi na Konkurs wpłynęły 44 wnioski na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 14 124 031,39 zł.

                                                                                                                                                             

Uprzejmie informujemy, że w ramach rundy II, w odpowiedzi na konkurs nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (II Typu projektu - Ekspansja gospodarcza MŚP) wpłynęło 10 projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej.

Ocena formalna zakończyła się 27 grudnia 2016 r.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie 10 projektów, które zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 4 347 054,81 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 3 138 685,41 PLN

Załącznik:

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej.

                                                                                                                                                                           

Informujemy, iż w dniu 29 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, I runda konkursowa, która trwała od 30.06.2016 do 31.08.2016 r.

W ramach dostępnej alokacji tj. 5 000 000,00 PLN, po zakończeniu I rundy konkursowej, dofinansowanie otrzymało 10 projektów (w tym 4 wnioski uzyskały status pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty), które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały wystarczającą liczbę punktów. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 254 995,84 PLN.

Ponieważ alokacja Konkursu nie została wyczerpana informujemy, że nabór wniosków trwa, zgodnie z  ogłoszeniem konkursu, do 30 grudnia 2016 r.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

                                                                                                                                                                 

W związku z zakończeniem 22 listopada 2016 r. oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.4.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ II Ekspansja gospodarcza MŚP, I runda konkursowa, która trwała od 30.06.2016 do 31.08.2016 r. przedstawiamy wynik oceny.

                                                                                                                                                                

Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 10 projektów (w tym 4 wnioski uzyskały status pozytywny uwarunkowany koniecznością wyrażenia zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełniania/korekty) na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 2 254 995,84 PLN.

Negatywnie oceniono 7 wniosków na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 2 507 061,65 PLN.

Uprzejmie informujemy, iż 28 października 2016 roku został zakończony nabór II rundy konkursowej wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, II Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 10 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 3 147 482,91 zł.

                                                                                                                                                                    

Przedstawiamy zaktualizowaną listę 17 projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej złożonych w ramach I rundy konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (II Typu projektu - Ekspansja gospodarcza MŚP).

Aktualizacji uległa całkowita wartość projektów oraz wartość wnioskowanego dofinansowania dla wniosków (poz 1, 2 oraz 3). W tabeli Wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w wyniku omyłki pisarskiej zamieniono pozycjami całkowitą wartość projektu oraz wartość wnioskowanego dofinansowania.

Po aktualizacji całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 7 796 572,45 PLN (poprzednio podano wartość 7 493 308,59 PLN), w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 5 202 273,19 PLN (poprzednio podano wartość 5 505 537,05 PLN).

Załącznik:

Zaktualizowana lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej.

__________________________________________

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 18 października 2016 roku zakończyła się ocena formalna 19 wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach I rundy konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (II Typu projektu - Ekspansja gospodarcza MŚP).

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywnie oceniono 17 wniosków.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 7 493 308,59 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 5 505 537,05 PLN.

Negatywnie oceniono 2 wnioski.

                                                                                                                                                                           

Uprzejmie informujemy, iż 31 sierpnia 2016 roku został zakończony nabór I rundy konkursowej wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, II Typ projektu – Ekspansja gospodarcza MŚP.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 19 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 5 867 921,92 zł.

KOP_1.4_II_III.pdf (pdf 108 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 czerwca 2016 r. i zakończy się 30 grudnia 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs przebiega etapami w ramach 3 rund konkursowych.

Nr rundy

konkursowej

Termin złożenia wniosku

o dofinansowanie projektu

do IZ w ramach danej

rundy konkursowej

Planowana data rozstrzygnięcia danej rundy konkursowej

(zatwierdzenie listy projektów wybranych do dofinansowania)

I runda konkursowa

30.06.2016 – 31.08.2016

listopad 2016 r.

II runda konkursowa

01.09.2016 – 28.10.2016

styczeń 2017 r.

III runda konkursowa

31.10.2016 – 30.12.2016

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć Wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat)

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) i w formie elektronicznej wraz załącznikami.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub - w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r., poz. 1529 z późn. zm.).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (adres siedziby, oddziału lub miejsce zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - na terenie województwa lubuskiego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wsparcie MŚP w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne i jest prowadzony dla następującego typu projektu:

Typ II - Ekspansja gospodarcza MŚP,

w ramach następującej kategorii interwencji:

 • 66 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna (pomoc na udział MŚP w targach) oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie wydatków) lub tylko pomoc de minimis.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 33/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

- w ramach pomocy na udział MŚP w targach – 50%,

- w ramach pomocy de minimis – 85%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Nie dotyczy.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu środkami RPO - Lubuskie 2020 wynosi 500 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 1.4 – Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, wynosi:5 000 000,00 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 500 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II)

Ogłoszenie konkursu z poddziałania 1.4.1 (Typ II)

Regulamin konkursu Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II)

Regulamin konkursu z poddziałania 1.4.1 (Typ II)

Dokumentacja konkursu Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II)

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 22 marca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził zmieniony wzór Umowy o dofinansowanie projektu, na którym przygotowywane będą kolejne umowy o dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16.

Jednocześnie informujemy, że wcześniej zawarte umowy o dofinansowanie zostaną aneksowane, w celu dostosowania do najnowszego obowiązującego wzoru, przy okazji wprowadzania innych zmian w projekcie zgłaszanych przez beneficjentów.

Nowy – obowiązujący wzór umowy z 22.03.2017 r. zamieszczony jest w paczce dokumentów w informacji pt. "Dokumenty wymagane do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16” 

Nowe dokumenty (od 22.03.2017)

 

Stare wersje:

Dokumentacja konkursu z poddziałania 1.4.1 (Typ II)

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
              ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel. 68 45 65 139, 138, 149, 132, 153,
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 4565 535, 499, 488, 480, 454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 7390 386, 380, 378, 377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).