OGŁOSZENIE KONKURSU Nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych dla Poddziałania 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra

Zakończony 18.08.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych

dla Poddziałania

1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra

Wyniki naboru 13.02.2018

Informujemy, iż w dniu 13 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektu do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i Innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra

W ramach dostępnej alokacji tj. 3 952 066,56 PLN dofinansowanie otrzymał jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 3 887 923,06 PLN, który spełnił wszystkie kryteria formalne, merytoryczne i środowiskowe, w tym kryteria zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF ZG oraz otrzymał wystarczającą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania.obrazek
Skład KOPobrazek

-----------------------------------------------

Informujemy, że 5 lutego 2018 r. zakończyła się ocena pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra 1 projektu złożonego, w ramach konkursu nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra

Na etapie oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra projekt uzyskał ocenę pozytywną – wartość wnioskowanego dofinansowania 3 887 923,06 PLN.

Projekt zostanie przekazany do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu.

                                                    

Informujemy, że 1 grudnia 2017 r. zakończyła się ocena środowiskowa 1 projektu  złożonego, w ramach konkursu nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra.

Na etapie oceny środowiskowej projekt uzyskał ocenę pozytywną – wartość wnioskowanego dofinansowania 3 887 923,06 PLN.

Projekt ten zostanie przekazany do etapu oceny projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 31 października 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna 1 projektu  złożonego, w ramach konkursu nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra.

Na etapie oceny merytorycznej projekt uzyskał ocenę pozytywną – wartość wnioskowanego dofinansowania 3 887 923,06 PLN.

Projekt ten zostanie przekazany do etapu oceny środowiskowej.

                                                        

Uprzejmie informujemy, iż 19 października 2017 roku zakończyła się ocena formalna 2 wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra.

Pozytywnie oceniono 1 projekt pt. Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w Gminie Świdnica – etap II (całkowita wartość projektu – 8 170 922,00 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania – 3 887 923,06 zł).

Jednocześnie informujemy, że ze względu na konieczność złożenia dodatkowych wyjaśnień ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu została wydłużona do 19 października 2017 r., tj. o 2 dni.

                                                                                                                         

 

Uprzejmie informujemy, iż 18 sierpnia 2017 roku został zakończony nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 projekty na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 6 332 900,45 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 23 czerwca 2017 r. i zakończy się 18 sierpnia 2017 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 23 czerwca 2017 r. i zakończy się 7 sierpnia 2017 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 23 czerwca 2017 r. i zakończy się 15 lipca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2017 r. wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

 

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia wersji papierowej (osobiście lub kurierem) do jednego z Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub - w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania listu poleconego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity,
Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, które zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (ZIT MOF ZG).

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie[1] z podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu beneficjentów dla Poddziałania 1.3.3.

 

[1] Po spełnieniu warunków wynikających z art. 33 ustawy wdrożeniowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry (ZIT MOF Zielona Góra) i prowadzony jest dla następującego typu projektu:

Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje

w ramach następującej kategorii interwencji:

 • 72 – Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty).

Realizacja projektów powinna wynikać z założeń Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego.

W ramach konkursu kwalifikowane są wyłącznie projekty nieobjęte pomocą publiczną (brak pomocy publicznej na tzw. pierwszym poziomie: Instytucja Zarządzająca RPO – Beneficjent).

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Beneficjenta.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz kryteria oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 57/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 64/KM RPO-L2020/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 52/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 25 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 11/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu (dla projektów niegenerujących dochodu) wynosi 85% i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W przypadku projektów rewitalizacyjnych maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu (dla projektów niegenerujących dochodu) wynosi 85% i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, w tym 75% EFRR i 10% budżetu państwa.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć co do zasady z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro[1].

 

[1] W ramach RPO Lubuskie 2020 nie można wspierać dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, wynosi:

3 952 066,56 PLN[1]

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 395 206,65 PLN).

 
 

[1] Przy rozstrzyganiu konkursu i podpisywaniu umów brany będzie pod uwagę aktualny limit środków w oparciu o aktualny kurs euro

Niezbędne dokumenty

1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 dla Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 7 sierpnia 2017 r. na 18 sierpnia 2017 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17  trwa od 23 czerwca 2017 r. do 18 sierpnia 2017r.

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie

Zaktualizowany Regulamin konkursu

poprzednie wersje:

Ogłoszenie po zmianie

Regulamin po zmianie

 

Ogłoszenie

Regulamin

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53),
 • telefony: 68 4565132, 68 4565138, 68 4565139, 68 4565149, 68 4565153

 

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • tel.: 68 45651119
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”).