OGŁOSZENIE KONKURSU Nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych dla Poddziałania 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.

Zakończony 30.06.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych

dla Poddziałania

1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.

 

Wyniki naboru 30.06.2016

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu 12 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektu do dofinansowania w konkursie nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i Innowacje, Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałania 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.

W ramach dostępnej alokacji tj. 14 500 000,00 PLN dofinansowanie trzymał jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 11 340 779,22 PLN, który spełnił wszystkie kryteria formalne, merytoryczne i środowiskowe, w tym kryteria zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW oraz otrzymał wystarczającą liczbę punktów.

                                                                                                                                                                                                                   

Informujemy, że 5 września 2017 r. zakończyła się ocena pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. 1 projektu złożonego, w ramach konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.

Na etapie oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. projekt uzyskał ocenę pozytywną – wartość wnioskowanego dofinansowania 11 340 779,22PLN.

Projekt zostanie przekazany do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu.

                                                                                                                                                                                                                             

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 28 sierpnia 2017 r. zakończyła się ocena środowiskowa 1 projektu  złożonego, w ramach konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.

Na etapie oceny środowiskowej projekt uzyskał ocenę pozytywną – wartość wnioskowanego dofinansowania 11 340 779,22PLN.

Projekt ten zostanie przekazany do etapu oceny projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF.

                                                                                                                                                                                              

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 20 lipca 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna 1 projektu  złożonego, w ramach konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.

Na etapie oceny merytorycznej projekt uzyskał ocenę pozytywną – wartość wnioskowanego dofinansowania 11 340 779,22PLN.

Projekt ten zostanie przekazany do etapu oceny środowiskowej.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 12 lipca 2017 roku zakończyła się ocena formalna 1 projektu pt. Zbrojenie terenów inwestycyjnych (całkowita wartość projektu – 13 342 093,20 zł, kwota wnioskowanego dofinansowania - 11 340 779,22 zł), który został złożony na konkurs zamknięty nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17– Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.

                                                                                                                                   

Uprzejmie informujemy, iż 30 czerwca 2017 roku został zakończony nabór wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wlkp.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 projekt na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 11 340 779,22 zł.
sklad_KOP_1.3.2.pdf (pdf 136 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 23 czerwca 2017 r. i zakończy się 30 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć Wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat).

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia wersji papierowej (osobiście lub kurierem) do jednego z Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub - w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania listu poleconego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity,
Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, które zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (ZIT MOF GW).

 

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie[1] z podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu beneficjentów dla Poddziałania 1.3.2.

 

[1] Po spełnieniu warunków wynikających z art. 33 ustawy wdrożeniowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. (ZIT MOF Gorzów Wlkp.) i prowadzony jest dla następującego typu projektu:

Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje

w ramach następującej kategorii interwencji:

 • 72 – Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty).

Realizacja projektów powinna wynikać z założeń Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego.

W ramach konkursu kwalifikowane są wyłącznie projekty nieobjęte pomocą publiczną (brak pomocy publicznej na tzw. pierwszym poziomie: Instytucja Zarządzająca RPO – Beneficjent).

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Beneficjenta.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz kryteria oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 57/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 64/KM RPO-L2020/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) oraz uchwałą Nr 14/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu (dla projektów niegenerujących dochodu) wynosi 85% i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W przypadku projektów rewitalizacyjnych maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu (dla projektów niegenerujących dochodu) wynosi 85% i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, w tym 75% EFRR i 10% budżetu państwa.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć co do zasady z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów generujących dochód.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro[1].

 

[1] W ramach RPO Lubuskie 2020 nie można wspierać dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, wynosi:

14 500 000,00 PLN

8 000 000,00 PLN[1]

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu,

co stanowi 1 450 000,00 PLN

800 000,00 PLN).
 

 

[1] Przy rozstrzyganiu konkursu i podpisywaniu umów brany będzie pod uwagę aktualny limit środków w oparciu o aktualny kurs euro

Niezbędne dokumenty

Aktualne wersje (od 19-06-2017 r.)

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin

Tabela zmian

 

Poprzednie wersje :

Ogłoszenie

Regulamin

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53),
 • telefony: 68 4565132, 68 4565138, 68 4565139, 68 4565149, 68 4565153

 

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • tel.: 68 45651119
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”).