Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Zakończony 05.01.2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje

dla Działania

1.2 Rozwój przedsiębiorczości

(konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 27.04.2022

27 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

W ramach dostępnej alokacji tj. 1 000 000,00 PLN do dofinansowania wybrano 1 projekt o łącznej wartości dofinansowania 989 604,00 PLN, który spełnił wszystkie kryteria dostępu i otrzymał wymaganą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP

 

 

W związku z zakończeniem 11 kwietnia 2022 r. oceny środowiskowej projektu złożonego w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, przedstawiamy zestawienie z projektem, który uzyskał pozytywny wynik oceny środowiskowej i zostanie przekazany do kolejnego etapu – rozstrzygnięcie konkursu. Całkowita wartość projektu wynosi 1 149 600,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 989 604,00 PLN.

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej

 

W związku z zakończeniem 25 marca 2022 r. oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, przedstawiamy zestawienie z projektem, który uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostanie przekazany do oceny środowiskowej. Całkowita wartość projektu wynosi 1 149 600,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 989 604,00 PLN.

Załącznik:

Lista projektów pozytywnie ocenionych podczas oceny merytorycznej

 

 

W związku z zakończeniem 11 marca 2022 r. oceny formalnej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, przedstawiamy zestawienie z projektem, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Całkowita wartość projektu wynosi 1 149 600,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 989 604,00 PLN.

Lista projektów pozytywnie ocenionych podczas oceny formalnej

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem 20 stycznia 2022 r. weryfikacji spełniania warunków formalnych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, informujemy, że jeden wniosek uzyskał pozytywny wynik weryfikacji i zostanie przekazany do oceny formalnej. Całkowita wartość wniosku wynosi 999 000,00 złw tym wartość dofinansowania 989 010,00 .

Załącznik:

Lista wniosków pozytywnych po weryfikacji warunków formalnych.

-------------------------------------------------------------------

5 stycznia 2022 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął jeden projekt. Całkowita wartość projektu wynosi 999 000,00 zł, w tym wartość dofinansowania 989 010,00 zł.

 

Informujemy, iż 10 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o kolejnym przesunięciu z 10 grudnia 2021 r. na 5 stycznia 2022 r. terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 trwa od 19 listopada 2021 r. do 5 stycznia 2022 r.

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie.

Zaktualizowany Regulamin konkursu.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 19 listopada 2021 r. i zakończy się 26 listopada 2021 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 19 listopada 2021 r. i zakończy się 10 grudnia 2021 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 19 listopada 2021 r. i zakończy się 5 stycznia 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2022 r. luty marzec 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp. (sekretariat).

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • pocztą w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Sposób składania wniosków

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1041).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są jednostki samorządu terytorialnego z województwa lubuskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest wybór Beneficjenta projektu grantowego, który będzie udzielał grantów, w formule bonów na innowacje, na realizację usługi służącej osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców (MŚP).

Wsparcie na rzecz MŚP udzielane jest w formule projektu grantowego w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.). Beneficjent projektu grantowego jest odpowiedzialny za wybór projektów zgłoszonych przez MŚP do realizacji oraz wywiązanie się z obowiązków określonych w art. 36 ww. ustawy.

Regionalny bon na innowacje może być udzielany na pokrycie kosztów usługi obejmującej doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 64 Procesy badawcze i innowacyjne MŚP (w tym systemy bonów, innowacje procesowe, projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne),
 • 66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

 

Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:

 • Nr 188/KM RPO-L2020/2021 z dnia 13 września 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 146/KM RPO-L2020/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ III Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 • nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 81/KM/ RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 99% i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), z zastrzeżeniem zapisów punktu II.30 Regulaminu Konkursu.

Minimalna wartość wkładu publicznego projektu musi przekraczać równowartość 100 tys. euro (kurs euro obowiązujący na dzień ogłoszenia konkursu). Wkład publiczny w przypadku jednostek samorządu terytorialnego to kwota dofinansowania i wkład własny pochodzący ze środków publicznych. Projekty o wkładzie publicznym poniżej 100 tys. euro zostaną odrzucone podczas oceny formalnej.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro[1].

 
[1] W ramach RPO Lubuskie 2020 nie można wspierać dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 1 000 000,00 PLN

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty

23 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu z 26 listopada na 10 grudnia br. terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - na
10 grudnia 2021 r.

W związku z powyższym informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie w Konkursie nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K02/21 trwa od 19 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

 

Załączniki:

Zaktualizowane Ogłoszenie o konkursie

Zaktualizowany Regulamin konkursu

 

 

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalny

Załaczniki do regulaminu

Załączniki i oświadczenia

Akty prawne, wytyczne i inne dokumenty

Dokumenty strategiczne i branżowe

 

Inne ważne informacje

Pytana i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej), mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 132, 139, 149, 138, 153, 785.
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65  521

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze tel. 68 45 65 535,
  - 499, - 488, - 480, - 454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel. 95 73 90 386, - 380, - 378, - 377.
 • osobisty:
 •  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).