Ogłoszenie konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Zakończony 19.03.2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Wyniki naboru 31.08.2021

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 24 sierpnia 2021 r., do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu oraz zwiększono alokację konkursu z 10 000 000,00 PLN do 14 235 999,96 PLN tak by możliwe było wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które ostatecznie uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej.

Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu, czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.

Pierwszą Uchwalą ZWL z 31 sierpnia 2021 r. wybrano do dofinansowania 1 projekt o wartości dofinansowania 9 000 000,00 PLN.

Ocena środowiskowa ostatniego projektu zakończyła się 10 września 2021 r. (negatywny wynik oceny środowiskowej).

Na podstawie Uchwały ZWL z 21 września 2021 r. nastąpiło ostateczne rozstrzygniecie konkursu. Ostatecznie na liście projektów wybranych do dofinasowania znajduje się 1 projekt.

Poniżej prezentujemy ostateczną listę projektów wybranych do dofinansowania.

 

Załączniki:

Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania.

-------------------------------

W związku z zakończeniem 10 września 2021 r. oceny środowiskowej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej i zostały przekazane do kolejnego etapu – rozstrzygnięcia konkursu.

Pozytywny wynik oceny środowiskowej uzyskał 1 projekt. Całkowita wartość pozytywnie ocenionego projektu wynosi 13 532 706,00 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 9 000 000,00 PLN.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej

 

 

Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 24 sierpnia 2021 r., do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu oraz zwiększono alokację konkursu z 10 000 000,00 PLN do 14 235 999,96 PLN tak by możliwe było wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które ostatecznie uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej.


Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu, czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.
Do 26 sierpnia 2021 r. 1 projekt uzyskał już pozytywny wynik oceny środowiskowej o wartości dofinansowania 9 000 000,00 PLN. Na etapie oceny środowiskowej pozostał 1 projekt.


W związku z powyższym 31 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy dotychczas ocenionych projektów i wyboru ww. 1 projektu do dofinansowania.


Poniżej prezentujemy listę projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej – przekazanych do kolejnego etapu, czyli częściowego rozstrzygnięcia konkursu, listę projektów dotychczas wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów.

 

Załączniki:


Lista projektów dotychczas ocenionych pozytywnie podczas oceny środowiskowej


Lista projektów dotychczas wybranych do dofinansowania


Skład KOP

 

 

W związku z zakończeniem 17 sierpnia 2021 r. oceny merytorycznej 2 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 2 projekty. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 19 793 905,98 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 14 235 999,96 PLN.

Jednocześnie informujemy, że w celu przyspieszenia rozstrzygnięcia konkursu IZ RPO-L2020 podjęła decyzję o prowadzeniu w ramach konkursu równoległych ocen. W związku z tym równolegle do oceny merytorycznej prowadzona była ocena środowiskowa. Projekty, które zostały pozytywnie ocenione na ocenie merytorycznej były od razu przekazywane do oceny środowiskowej. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na dotychczasowych zasadach - dopiero po zakończeniu całej procedury oceny w odniesieniu do wszystkich projektów w tym konkursie.

Załącznik:
Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej.

 

 

 

 

W związku z zakończeniem 14 maja 2021 r. oceny formalnej 2 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, DZIAŁANIE 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskały 2 projekty. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 19 793 905,98  PLN, w tym wartość dofinansowania 14 235 999,96 PLN.

W związku z powyższym 2 projekty zostaną przekazane do oceny merytorycznej

Lista projektów pozytywnie ocenionych podczas oceny formalnej

 

W związku z zakończeniem 13 kwietnia 2021 r. weryfikacji spełniania warunków formalnych przez wnioski złożone w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych uzyskały 2 wnioski. Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 19 793 905,98 PLN , w tym wartość dofinansowania 14 235 999,96 PLN .

Lista

---------------------------------------

19 marca 2021 roku zakończył się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 projekty. Całkowita wartość złożonych projektów wynosi 19 793 905,98 PLN, w tym wartość dofinansowania 14 235 999,96 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie
rozpocznie się 8 marca i zakończy się 19 marca 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu
Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.
Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy Urzędu tj.
- poniedziałek: od 8:00 do 16:00
- wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30
w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra
(Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze)
lub w:
Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
(sekretariat).

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady
przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
- pocztą w zaklejonej kopercie lub paczce,
- przesyłką kurierską,
- osobiście (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione
od aktualnej sytuacji epidemicznej).
Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktów
Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub - w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1041).
Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane
w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy
Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach I typu projektu są:
- Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB),
- podmioty działające w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki - w rozumieniu
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
85 z późn. zm.),
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia - w rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920),
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668
z późn. zm.).

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach II typu projektu są wyłącznie podmioty
spełniające definicję Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:
I typ projektu – Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości,
II typ projektu - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne: merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) i środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:
• nr 176/KM RPO-L2020/2021 z dnia 21 stycznia. 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 136/KM RPOL2020/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych -horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ I Wspieranie
inkubowania przedsiębiorczości, Osi Priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020 oraz
• nr 177/KM RPO-L2020/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 105/KM RPO
L2020/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ II Profesjonalizacja
usług świadczonych przez IOB, Osi Priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020,
• nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 81/KM/ RPOL2020/
2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi
Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów
Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.
Jednocześnie tracą moc wcześniej przyjęte kryteria dla Działania 1.2 zawarte w następujących uchwałach:
• nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
• nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie
2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających
zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), z późn. zm.
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 52 ust. 2 i 52a ustawy wdrożeniowej, projekt nie może
przestać spełniać kryteriów wyboru, na podstawie których został wybrany do dofinansowania, ani
przed zawarciem umowy ani w trakcie jej trwania, w tym również w okresie trwałości projektu
(dotyczy projektu o charakterze infrastrukturalnym) czy w okresie utrzymania wskaźników (dotyczy
projektu o charakterze nieinfrastrukturalnym).
36
Powyższe nie dotyczy sytuacji, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-
19, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja postanowień umowy o dofinansowanie projektu
albo decyzji o dofinansowanie projektu w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru
projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona. Wówczas umowa, na wniosek Beneficjenta,
może zostać odpowiednio zmieniona.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu i pochodzi ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

14 235 999,96 PLN

10 000 000,00 PLN

 

Niezbędne dokumenty

24 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zmianie treści Ogłoszenia i Regulaminu Konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/21 Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości.

W związku z opóźnieniami w rozstrzyganiu Konkursu, związanymi ze stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz. U. poz. 694), Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego z 24 sierpnia 2021 r., do Regulaminu Konkursu wprowadzono możliwość częściowego/etapowego rozstrzygania konkursu oraz zwiększono alokację konkursu.


1. Częściowe/etapowe rozstrzygnięcie konkursu, czyli podjęcie decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania części projektów, dotyczy wyłącznie projektów, które uzyskały już pozytywny wynik oceny środowiskowej - bez czekania na zakończenie oceny środowiskowej pozostałych projektów.


2. Alokacja na konkurs, w dniu jego ogłoszenia, wynosiła 10 mln. Na podstawie Uchwały ZWL kwota przeznaczona na konkurs została zwiększona z 10 000 000,00 PLN do 14 235 999,96 PLN, tak by możliwe było wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które ostatecznie uzyskają pozytywny wynik oceny środowiskowej.

Ogłoszenie

Regulamin

 

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalny

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie
interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów,
kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście
(pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest uzależnione od aktualnej sytuacji
epidemicznej), mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:
- Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 139, -132, -138, -149, -153, -785.
-Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65 521
- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
- e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy
województwa),
- telefoniczny:
- Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze tel. 68 45 65 535,
- 499, - 488, - 480, - 454;
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel. 95 73 90 386, -
380, - 378, - 377.
- osobisty (pod warunkiem, że Urząd będzie otwarty dla interesantów, co jest
uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej):
-Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
(pokój nr 0.3, poziom „0”)
lub
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Władysława Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
(pokój nr 115, I piętro).