Ogłoszenie konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Zakończony 31.10.2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.2 Rozwój przedsiębiorczości

Wyniki naboru 19.05.2020

19 maja 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Dostępna w ramach konkursu alokacja tj. 20 000 000,00 PLN była niewystarczająca, aby wybrać do dofinansowania wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i otrzymały co najmniej 60% maksymalnej punktacji, dlatego też Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach Konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 do kwoty 28 374 407,55 PLN i tym samym do dofinansowania zostały wybrane 3 projekty.

Całkowita wartość 3 projektów znajdujących się na liście wybranych do dofinansowania wynosi 39 396 690,70 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 28 374 407,55 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

W związku z podjętą w dniu 19 maja 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego o dofinansowaniu projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19, informujemy, że do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wymagane są następujące dokumenty:

1. Pełnomocnictwo rodzajowe dla osób reprezentujących podmiot podpisujący umowę w imieniu Beneficjenta (jeśli dotyczy). Pełnomocnictwo wymaga podpisu poświadczonego notarialnie.

2. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące rachunku bankowego i numeru konta (jeśli całe finansowanie projektu planowane jest w formie refundacji) lub Deklaracja korzystania z dofinansowania w formie zaliczki.

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu.

4. Jeśli w projekcie występują wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) albo Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu (jeśli dotyczy).

5. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych opłat wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem dostarczenia do IZ RPO - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

7. Deklaracja wyboru zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

8. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

9. Wykaz Partnerów zaangażowanych w realizację projektu (jeśli dotyczy) – w dwóch egzemplarzach

10. Oświadczenie o znajomości Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – w dwóch egzemplarzach.

Dodatkowo w paczce zamieściliśmy:

11. Wzór Weksla in blanco wraz z Deklaracją wekslową oraz Oświadczeniem współmałżonka (jeśli dotyczy).

12. Formularz wprowadzania zmian w projekcie (jeśli dotyczy).

13. Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

14. Nowy wzór umowy o dofinansowanie (z 03.03.2020 r.), o którym mowa w pismach informujących o wyborze do dofinansowania.

15. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Pobierz dokumenty

 

 

 

2020-05-11 ----------------------

W związku z zakończeniem 11 maja 2020 r. oceny środowiskowej 3 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej i zostaną przekazane do kolejnego etapu – rozstrzygnięcia konkursu.

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 3 projekty. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 39 396 690,70 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 28 374 407,55 PLN.

Załącznik:
Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu

-------------------------------------

W związku z zakończeniem 2 kwietnia 2020 r. oceny merytorycznej 3 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskały 3 projekty. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 39 396 690,70 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 28 374 407,55 PLN.

Załącznik:
Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny.

2020-01-28 ----------------------------------

W związku z zakończeniem 22 stycznia 2020 r. oceny formalnej 5 projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, przedstawiamy zestawienie projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywny wynik oceny formalnej uzyskały 3 projekty. Całkowita wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi 40 539 032, 25 PLN, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 29 446 105,78 PLN.

Negatywnie oceniono 2 projekty.

Załącznik:

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny

 

2019-11-27-----------------------------------

W związku z zakończeniem 26 listopada 2019 r. weryfikacji spełniania warunków formalnych przez wnioski aplikacyjne złożone w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji i zostaną przekazane do oceny formalnej.

Pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych uzyskało 5 wniosków. Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanych wniosków wynosi 51 476 320,89 PLN, w tym wartość dofinansowania 37 694 298,21 PLN.

 

Załącznik:

Lista wniosków pozytywnych po weryfikacji warunków formalnych

----------------------------------------------

31 października 2019 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości.

W odpowiedzi na konkurs w wersji papierowej złożono 5 projektów na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 37 694 298,21 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie

rozpocznie się 7 października i zakończy się 31 października 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI2020) dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

 

w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat).

Sposób składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (szczegółowe zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej znajdują się w Regulaminie Konkursu).

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • pocztą w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

  Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub - w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania
  w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.).

  Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach I typu projektu są:

 • Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB),
 • podmioty działające w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki - w rozumieniu ustawy 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668
  z późn. zm.),
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia - w rozumieniu ustawy
  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), ustawy z dnia
  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), ustawy z dnia
  5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 512).

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach I typu projektu są wyłącznie ww. podmioty prowadzące inkubatory przedsiębiorczości lub zamierzające prowadzić inkubator przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu.

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie w ramach II typu projektu są wyłącznie podmioty spełniające definicję Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB).

W ramach konkursu przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinasowanie w Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, wymienionymi
w RPO-L2020 jako beneficjenci Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

I typ projektu – Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości,

II typ projektu - Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB

w ramach następujących kategorii interwencji:

66 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania),

67 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out),

72 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) i środowiskowe przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą:

 • NR 136/KM RPO-L2020/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych - horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ I Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości, Osi Priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz
 •  NR 137/KM RPO-L2020/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę nr 105/KM RPO L2020/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych i merytorycznych – horyzontalnych i specyficznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Typ II Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB, Osi Priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
 • nr 113/KM RPO-L2020/2018 z dnia 4 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 81/KM/ RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia kryteriów środowiskowych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych 1-5, 9 (z wyłączeniem Poddziałań realizowanych w ramach Instrumentów Finansowych, tj.: 1.5.2 oraz 3.2.4) Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Jednocześnie tracą moc wcześniej przyjęte kryteria dla Działania 1.2, zawarte w następujących uchwałach:

 •  nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9), z późn. zm.;
 • nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno - horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), z późn. zm.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 52 ust. 2 i 52a ustawy wdrożeniowej, projekt nie może przestać spełniać kryteriów wyboru, na podstawie których został wybrany do dofinansowania, ani przed zawarciem umowy ani w trakcie jej trwania, w tym również w okresie trwałości projektu (dotyczy projektu o charakterze infrastrukturalnym) czy w okresie utrzymania wskaźników (dotyczy projektu o charakterze nieinfrastrukturalnym).

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Informujemy, iż 15 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/19 dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z 18 października 2019 r. na 31 października 2019 r.

Ponadto Zarząd Województwa Lubuskiego przychylił się do próśb potencjalnych wnioskodawców i wyraził zgodę na zwiększenie poziomu zaliczki dla Instytucji Otoczenia Biznesu do 95% kwoty dofinansowania projektu. Zmiana ta zostanie wprowadzona do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w terminie późniejszym (umowy dla projektów, które zostaną wybrane do dofinansowania w ramach tego Konkursu, przygotowywane będą na nowym wzorze - uwzględniającym 95% zaliczki).

 

Ogłoszenie

Regulamin

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalny

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 53), tel. 68 45 65 153, 149, 139, 138, 132.
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65  521

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze tel. 68 45 65 535,
  - 499, - 488, - 480, - 454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie tel. 95 73 90 386, - 380, - 378, - 377.
 • osobisty:
 •  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

(pokój nr 115, I piętro).