Ogłoszenie konkursu nr Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp. w ramach RPO-Lubuskie2020

Zakończony 10.04.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
OGŁASZA KONKURS
Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna
dla Działania
3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach
dla Poddziałania
3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.
(konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 10.04.2017

Szanowni Państwo,

W dniu 6 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu  projektu pn. „Przebudowa infrastruktury transportu niskoemisyjnego/publicznego na terenie Zespołu Szkół w Deszcznie wraz z przebudową zjazdów z drogi gminnej 001809F” w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17 - Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

 

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczona na konkurs wynosiła 900 000,00[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 90 000,00  PLN).

            Wnioskowana przez Beneficjata kwota dofinasowania wynosi 531 513,59 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 829 628,89 PLN

 

W dniu 30 maja 2017 r. zakończono ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. (która trwała od dnia 29 maja do dnia 30 maja 2017 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 900 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 90 000,00  PLN).

Ocenę zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. pozytywnie przeszedł wniosek pn: „Przebudowa infrastruktury transportu niskoemisyjnego/publicznego na terenie Zespołu Szkół
w Deszcznie wraz z przebudową zjazdów z drogi gminnej 001809F
”, który spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał co najmniej 50% +1 pkt  możliwych do zdobycia na etapie oceny zgodności
i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Łączna kwota dofinansowania ww. projektu wynosi 531 513,59 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 829 628,89 PLN.

                                                                                                                                                   

W dniu 23 maja 2017 r. zakończono ocenę środowiskowa wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

 

Ocenę środowiskową pozytywnie przeszedł 1 wniosek, który zostanie skierowany do oceny zgodności
i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Łączna kwota dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 531 513,59 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 829 628,89 PLN.

                                                                                                                                                                    

W dniu 14 maja 2017 r. zakończono ocenę merytoryczną (która trwała od dnia 11 maja do dnia 14 maja 2017 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji
w miastach,
Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 900 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 90 000,00  PLN).

Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszedł 1 wniosek, tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) i uzyskał co najmniej 50% możliwych do zdobycia liczby punktów na ocenie horyzontalnej i specyficznej, tj. otrzymał co najmniej 35,5 pkt /71 pkt. Następnie, wniosek zostanie przekazany do oceny środowiskowej.

Łączna kwota dofinansowania projektu, wynosi 531 513,59 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 829 628,89 PLN.

 

W dniu 11 maja 2017 r. zakończono ocenę formalną (która trwała od dnia 19 kwietnia do 11 maja 2017  r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji
w miastach,
Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

 

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosiła 900 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 90 000,00  PLN).

W odpowiedzi na przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 lutego 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 marca 2017 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej
 i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Wniosek ten został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej. Kwota dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu pod względem formalnym wynosi 531 513,59 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 829 628,89 PLN.

 

w dniu 10 kwietnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

 • 44 – Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji),
 • 90 – Ścieżki rowerowe i piesze.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczanie niskiej emisji
w miastach – ZIT Gorzów Wlkp
wynosi 900 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 90 000,00 PLN).

W odpowiedzi na przyjęty prze Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28 lutego 2017 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 31 marca 2017 r.) wpłynął - w wersji elektronicznej
 i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi
705 184,54 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 829 628,89 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się
w dniu 31 marca 2017 r. i zakończy się w dniu 10 kwietnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

Sekretariat

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

- Spółki prawa handlowego będące własnością JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 następującymi uchwałami:

 • uchwałą nr 57/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę Nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9),
 • uchwałą nr 58/KM-RPO-L2020/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 15 lutego 2017 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) oraz
 • uchwałą nr 14/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 20 listopada 2015 r., zmieniającą uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.,

Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną,
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód,
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowalnych stanowi:

 • minimum 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu,
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć
z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

W ramach niniejszego konkursu nie mają zastosowania uproszczone metody rozliczania wydatków (stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/17 dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 900 000,00 PLN,
w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (90 000,00 PLN).

UWAGA! Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku
z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie

Ogłoszenie konkursuobrazek

Regulamin

obrazekRegulamin konkursu

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, pisemnie
lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Departament Programów Regionalnych

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 17, 21)

tel. 68 45 65 143, -180

e-mail: m.graczyk@rpo.lubuskie.pl, s.patyk@rpo.lubuskie.pl.  

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny: 68 45 65 119
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”)