Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

Zakończony 31.01.2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO,

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020,
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/18


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy


Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących

i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

 

Wyniki naboru 05.02.2019

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/18 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektów.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

14 grudnia 2018 r. i zakończy się 31 stycznia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2019

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

 

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • instytucje lub podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia (w tym podmioty lecznicze),

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I –  Wdrożenie programów zdrowotnych[1] ukierunkowanych w szczególności na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, psychicznych, układu kostno-mięśniowo-stawowego, układu oddechowego, chorób nowotworowych (raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi), w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne, np. poprzez:

 1. niezbędne usługi zdrowotne;
 2. nawiązywanie i utrzymywanie współpracy wysokospecjalistycznych ośrodków z POZ i szpitalami ogólnymi;
 3. działania szkoleniowo-edukacyjne dla osób współpracujących z POZ;
 4. weryfikacja i ewaluacja skuteczności programów;

w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności).

 

[1] Z wyłączeniem programów realizowanych wyłącznie na poziomie krajowym – zasada ta nie dotyczy programów profilaktycznych raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego gdzie interwencja RPO-L2020 będzie wspierała realizację ogólnopolskich programów w zakresie zwiększenia zgłaszalności na badania przesiewowe.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 116/KM-RPO-L2020/2018 Komitetu Monitorującego RPO – Lubuskie 2020 z dnia 11 października 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

UWAGA:

 
W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania wniosku o dofinansowanie projektu do uzupełnienia lub poprawy w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów”.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85%,
 
środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

    5 882 352,94 PLN

    w tym dofinansowanie: 5 588 235,29  PLN (EFS: 5 000 000,00 PLN, BP: 588 235,29  PLN)
    w tym wkład własny: 294 117,65  PLN.

Niezbędne dokumenty

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w związku z pojawieniem się zapytań i próśb Wnioskodawców odnośnie możliwości wydłużenia terminu naboru wniosków dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/18 przesunął okres naboru wniosków dla przedmiotowego konkursu do dnia 31 stycznia 2019 r.

W dniu 21 grudnia 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę dot. zmian w treści ogłoszenia i regulaminu konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/18.

Zmiana w dokumentacji konkursowej polega na dostosowaniu zapisów we wszystkich częściach ogłoszenia i regulaminu gdzie pojawia się pierwotna data zakończenia naboru tj. 21 grudnia 2018 r. Obowiązującym terminem naboru wniosków będzie przedział czasowy: od 14.12.2018 r. do 31.01.2019 r.

Regulamin konkursu obrazek

Ogłoszenie konkursuobrazek

----------------------------------------------------

11 grudnia 2018 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął Uchwałę dot. zmiany w treści regulaminu konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K03/18. Zmiana została wprowadzona w punkcie 4 Regulaminu konkursu Wymagania dotyczące grupy docelowej wskazując, że zgodnie z programem profilaktyki raka jelita grubego w ramach przedmiotowego konkursu projekt powinien być kierowany do osób:

- w wieku 50-65, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

- osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

-osób w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

Ponadto zmieniając Regulamin konkursu dokonano korekty zapisów w punkcie 21. Regulaminu konkursu Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy wskazując, iż wyczerpanie alokacji dotyczy Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Regulamin archiwalnyobrazek

Ogłoszenie archiwalneobrazek

Regulamin archiwalnyobrazek

Załącznikiobrazek

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 314, 326

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).
 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie: Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).