Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie dodatkowych naborów wniosków dla Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ I) oraz dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne (Typ I), RPO - L2020

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż mając na uwadze wolne środki, Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 1 października 2019 r. podjął decyzję o ogłoszeniu dodatkowych, nieujętych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2019 rok, konkursów dla:

- Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ I. Promocja gospodarcza regionu, na kwotę 2 500 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 25 listopada do 6 grudnia 2019 r. oraz

- Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Typ I. Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP, na kwotę ok. 24 000 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 12 listopada do 23 grudnia 2019 r.

            Ostateczne kwoty naborów dla ww. Poddziałań są uzależnione od kursu euro i zostaną ustalone w oparciu o limit Ministerstwa Finansów obowiązujący w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie konkursów.