Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków w ramach Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, Typ I, RPO - L2020

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż mając na uwadze wolne środki, Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2019 r. podjął decyzję o ogłoszeniu dodatkowego, nieujętego w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na 2019 rok, konkursu dla Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, Typ I Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego. Ogłoszenie konkursu nastąpi w listopadzie br., na kwotę 22 500 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 30 grudnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r.

Ostateczna kwota naboru dla ww. Działania będzie uzależniona od kursu euro i zostanie ustalona w oparciu o limit Ministerstwa Finansów obowiązujący w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie konkursu.