Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie 13 konkursów w ramach RPO-Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 podjął decyzję o ogłoszeniu następujących konkursów:

 

 1. Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ 1 – promocja gospodarcza regionu, (15 mln zł)
 2. Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K02/16 Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ 2 – ekspansja gospodarcza MŚP, (5 mln zł)
 3. Nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K03/16, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, Typ 3 – ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy, (10 mln zł)
 4. Nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT, (50 mln zł)
 5. Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, (11,46 mln zł)
 6. Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra, (7 mln zł)
 7. Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, (14,66 mln zł)
 8. Nr RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/16, Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, (10 mln zł)
 9. Nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/16, Działanie 6.6 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia, (3 mln zł)
 10. Nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, (31,07 mln zł)
 11. Nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, (10 mln zł)
 12. Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra, (23,19 mln zł)
 13. Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT, (18,13mln zł)

Nabór wniosków w ramach ogłoszonych konkursów rozpocznie się 30 czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje związane z prowadzonymi naborami wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronach internetowych: www.rpo.lubuskie.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

oraz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.