OGŁOSZENIE KONKURSU Nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałania 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.

Zakończony 30.06.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje
dla Działania
1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP
Poddziałania

1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.

(konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej)

Wyniki naboru 04.08.2017

Informujemy, iż w dniu 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp.

W ramach dostępnej alokacji tj. 3 609 931,24 PLN dofinansowanie otrzymał jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 3 216 448,73 PLN, który spełnił wszystkie kryteria formalne i merytoryczne, w tym kryteria zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW oraz otrzymał wystarczającą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP

 

W związku z zakończeniem 10 sierpnia 2017 r. oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT wniosku aplikacyjnego pt. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II” złożonego przez Miasto Gorzów Wielkopolski w ramach konkursu nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/17 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - – ZIT Gorzów Wlkp. przedstawiamy Listę rankingową.

Wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 3 216 448,73  zł i nie przekracza alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. konkurs tj. 3 609 931,24 zł (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR)

Załączniki:

Lista  projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny zgodności ze Strategią ZIT MOF GW.obrazek

--------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 4 sierpnia 2017 roku zakończyła się ocena merytoryczna 1 wniosku aplikacyjnego złożonego w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/17
 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1 Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp.

Na etapie oceny merytorycznej 1 projekt uzyskał ocenę pozytywną – wartość wnioskowanego dofinansowania 3 216 448,73 PLN

Projekt ten zostanie przekazany do etapu oceny pod kątem zgodności ze Strategią ZIT MOF GW.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie.

-------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż 28 lipca 2017 roku zakończyła się ocena formalna 1 wniosku aplikacyjnego złożonego w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/17 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1 Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp. W związku z powyższym przedstawiamy wniosek, który uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej.

Pozytywnie zweryfikowano 1 wniosek

Całkowita wartość pozytywnie zweryfikowanego wniosku wynosi 3 248 938,12 PLN w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 3 216 448,73 PLN.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 23 czerwca 2017 r. i zakończy się 30 czerwca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć Wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(punkt przyjęć wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(sekretariat)

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go (osobiście, przesyłką kurierską) do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 poz. 1113 z późn. zm.).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) i w formie elektronicznej wraz z załącznikami.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, które zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (ZIT MOF GW).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. (ZIT MOF Gorzów Wlkp.) i prowadzony jest dla następującego typu projektu:

Typ I – Promocja gospodarcza regionu.

w ramach następujących kategorii interwencji:

 • 66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu (na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej) w celu zwiększenia inwestycji, w tym m.in.:

 • organizacja szerokiej kampanii promocyjnej regionu o charakterze kompleksowym w kraju i na rynkach międzynarodowych,
 • organizacja udziału MŚP w krajowych lub międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych: targach/wystawach, misjach, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej regionu (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
 • organizacja krajowych lub międzynarodowych wydarzeń gospodarczych: targów/wystaw, misji gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej regionu dla MŚP (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
 • inne działania promocyjne służące promowaniu województwa lubuskiego jako regionu przyjaznego dla inwestorów.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą nr 57/KM RPO-L2020/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą nr 64/KM RPO-L2020/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) oraz uchwałą nr 14/KM RPO-L2020/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę nr 10/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. i zostały zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 99%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, wynosi:

3 609 931,24 PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi
360 993,12 PLN).

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie i regulamin naboru

Ogłoszenie

Regulamin

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53),
 • telefony: 68 4565132, 68 4565138, 68 4565139, 68 4565149, 68 4565153
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:
 • tel.: 68 45651119
 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.10, poziom „0”).