OGŁOSZENIE KONKURSU nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 06.12.2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/21
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja


Działania

8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałania

8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT

Wyniki naboru 21.06.2022

21 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/21 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie

Skład KOP

 

W związku z trwającymi pracami Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/21, uprzejmie informujemy, iż Przewodniczący KOP podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia ww. konkursu na miesiąc kwiecień 2022 roku.

W związku z zakończeniem weryfikacji warunków formalnych wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/21 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno- merytorycznej przekazane zostały 42 wnioski o dofinansowanie projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 10 401 147,37 zł.

Lista projektów

 

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/21 pragniemy poinformować, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęły czterdzieści dwa wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 10 401 147,37 zł.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 29 listopada 2021 r. i zakończy się 6 grudnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

W związku ze zwiększeniem środków na dofinansowanie projektów oraz trwającymi negocjacjami w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/21, uprzejmie informujemy, iż Przewodniczący KOP podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia ww. konkursu na miesiąc czerwiec 2022 roku.

W związku z trwającymi pracami Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/21, uprzejmie informujemy, iż Przewodniczący KOP podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia ww. konkursu na miesiąc maj 2022 roku.

W związku z trwającymi pracami Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/21, uprzejmie informujemy, iż Przewodniczący KOP podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia ww. konkursu na miesiąc kwiecień 2022 roku.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec kwiecień   maj czerwiec 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

 

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

 

Jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra mogą występować o środki
w ramach Poddziałania 8.1.1. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich projektów jednostek tworzących oba związki ZIT nie może przekroczyć 14 mln zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

VI. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy[1].

w ramach następującej kategorii interwencji:

115 - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

 

[1]  Projekty mogą obejmować również doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym, kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 190/KM RPO-L2020/2021 z dnia 13 października 2021 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.

[1] Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział procentowy środków UE w wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.

[2] W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń Ministra Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy.

Maksymalna wartość dofinansowania

Wartość projektu nie może być wyższa niż 544 235,29 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość projektu musi być wyższa niż 100 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu
wynosi:

 • 7 613 778,82 PLN
   

Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu
wynosi:

 • 3 529 411,76 PLN

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty

24 maja 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zwiększającą alokację w ramach konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K04/21, co wiąże się ze zmieną regulaminu oraz ogłoszenia konkursu.

Ogłoszenie

Regulamin

 

Ogłoszenie archiwalne

Regulamin archiwalny

Załączniki

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

PREZENTACJA DOTYCZĄCA KONKURSU

 

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail:  info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:
 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                            Sekretariat: 68 4565 314, 68 45 65 326

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie:

                            Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

                            Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

 

 • telefoniczny:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

                      ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

 

UWAGA: Ze względu na panującą pandemię COVID-19 kontakty osobiste należy ograniczyć do minimum korzystając z pozostałych środków komunikacji.