Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP Przedmiotem konkursu jest wyłonienie Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania, odpowiedzialnego za działania związane z obsługą projektu PSF w subregionie gorzowskim

Zakończony 27.12.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy

dla Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania, odpowiedzialnego za  działania związane z obsługą projektu PSF w subregionie gorzowskim

 Konkurs obejmuje następujący typ projektów:

I Typ – wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych;

II Typ – dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych.

w ramach następującej kategorii interwencji:

106 - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Wyniki naboru 27.12.2016

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/16 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 14.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/16, przekazujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

          

 W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/16 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej został przekazany jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  14 890 384,49 zł.

                                                                                                                                                                            

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/16 informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 14 890 384,49 zł.

DIZ2.pdf (pdf 69 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 19.12.2016 r. i zakończy się 27.12.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 11 kwietnia 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w :

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra
(pokój nr 59)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
Sekretariat

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony w tym ogłoszeniu (poniżej).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od 19.12.2016 r. do 27.12.2016 r. uprawnieni są potencjalni beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • związki zawodowe,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Beneficjent będzie pełnił rolę podmiotu finansującego usługi rozwojowe.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów.

Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych w katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwała nr 46/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE – 85 %,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nr  RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K01/16 dla Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi:

15 000 000,00 PLN
w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs
 (1 500 000,00 PLN).

 

Niezbędne dokumenty

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

dokumenty niezbędne do wypełnienia wniosku

Załączniki do regulaminu

Załączniki niezbędne do podpisania umowy (gw)

 

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • e-mail: info@rpo.lubuskie.pl
 • telefoniczny:
  -Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
  Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521, 110
 • osobisty w siedzibie:
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
  ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.10)

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia dot. konkursu 6.5

 1. Czy do doświadczenia w obsłudze projektów grantowych/dotacyjnych dla MŚP można zaliczyć projekty realizowane z dawnego podziałania 6.2 POKL?

W treści kryterium chodzi o projekty grantowe uregulowane ustawą o zasadach  realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146). Zgodnie z zapisami w/w ustawy w ramach programów operacyjnych mogą być realizowane projekty grantowe. Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent udziela grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców. Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, inny niż beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego
w ramach realizacji projektu grantowego. Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony
z możliwości otrzymania dofinansowania. Grantem są środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację zadań.

IZ RPO Lubuskie jako spełniające kryterium kwalifikować będzie m.in. projekty w ramach których Projektodawca udzielał wsparcia zwrotnego lub bezzwrotnego na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej MŚP, realizowanym w poprzedniej perspektywie finansowej ze środków UE lub z innych źródeł.  Wlicza się tu również doświadczenie w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 6.2 POKL.

 

 1. Czy doświadczenie w obsłudze projektów grantowych/dotacyjnych musi posiadać zarówno Wnioskodawca jak i partner?

Doświadczenie w obsłudze projektów grantowych/dotacyjnych musi posiadać Projektodawca (rozumiany jako Lider i jego Partnerzy łącznie). Projektodawca musi posiadać doświadczenie zarówno w realizacji 1 usługi doradczo-szkoleniowej dla MŚP jak i w realizacji 1 projektu grantowego/ dotacyjnego dla MŚP. Nie zostało określone, który z członków wchodzących w skład partnerstwa ma się wykazać konkretnym doświadczeniem.

 

 1. Czy wkład własny może pochodzić od przedsiębiorców?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 koszty pojedynczej usługi rozwojowej w zakresie niedofinansowanym w ramach PSF mogą stanowić wkład własny w projekcie. IZ RPO określa poziom wymaganego wkładu własnego w dokumentacji dotyczącej naboru projektu PSF.

 

 1. Kryterium 5 premiujące brzmi:   „ W ramach projektu minimum 50% usług rozwojowych będzie prowadzić do zdobycia kwalifikacji o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub na przeprowadzeniu walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy Liczba punktów możliwych do uzyskania – 5.”
 2. W uzasadnieniu jest mowa o podejściu kompetencyjnym. „Projektodawca jest zobowiązany do zadeklarowania w treści wniosku o dofinansowanie projektu, że co najmniej 50% usług rozwojowych zmierzać będzie do uzyskania przez uczestników kwalifikacji lub nabycia  kompetencji, w tym potwierdzonych formalnie, zgodne z w/w wymogami.” Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w nazwie kryterium a jego uzasadnieniem.  Ponadto jak to się ma do kryterium  nr 7 „Co najmniej 25% osób objętych wsparciem w projekcie uzyska kwalifikacje a co najmniej 75% osób objętych wsparciem w projekcie nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu.”,  gdzie nabycie kwalifikacji i kompetencji jest rozdzielone.

Wiążąca dla Projektodawców jest treść kryterium, która wskazuje, że premiowane będą dodatkowymi punktami te projekty, w ramach których 50% usług rozwojowych będzie prowadzić do zdobycia kwalifikacji o których mowa w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W uzasadnieniu kryterium omyłkowo pojawia się również sformułowanie „lub nabycia kompetencji”.

 

 1. W kryterium 20 „Beneficjent wnosi do projektu wkład własny stanowiący dokładnie 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.” – prosimy o wyjaśnienie jak rozumieć słowo dokładnie? Czy wkład własny może być minimalnie większy niż 15?

Wkład własny nie może być ani wyższy, ani niższy niż 15 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, musi wynosić dokładnie 15%.

 

 1. W dokumencie  „ Opis wdrażania PSF…”: w pkt IV 41 y) jest mowa o obowiązkach operatora: przedstawienia przedsiębiorcom informacji na temat sposobu ujmowania udziału MMSP w usłudze rozwojowej w ewidencjach podatkowych/księgowych wraz z przykładami księgowań i informacjami o skutkach podatkowych. Doradztwo podatkowe jest uregulowane Ustawą o doradztwie podatkowym.  Zgodnie z art. 2 roz. 1 czynności doradztwa podatkowego tj. udzielanie podatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych mogą wykonywać osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych, adwokaci i radcowie prawni, biegli rewidenci. Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z tym należy przewidzieć zatrudnienie  osób uprawnionych do udzielania takich informacji. Czy należy to potraktować, iż konsultanci mają udzielać informacji o samym fakcie wystąpienia obowiązków podatkowych, rozliczeniowych projektu itp.

Zgodnie z sugestią, przedstawiciele Operatora powinni informować przedsiębiorców o samym fakcie wystąpienia obowiązków podatkowych związanych z otrzymaniem dofinansowania usług rozwojowych. Jednak w uzasadnionych przypadkach, możliwe jest założenie jako kosztu kwalifikowalnego projektu wynagrodzenia doradcy podatkowego jako usługi świadczonej przez Operatora dla wymagających takiego wsparcia (zdiagnozowanego indywidualnie) przedsiębiorców.   

 

 1. W dokumencie  „ Opis wdrażania PSF…”:w schemacie postępowania  jest  : Firma świadcząca usługę rozwojową wystawia fakturę, a następnie przekazuje ja operatorowi. Prosimy o wskazanie ścieżki postepowania:  na kogo wystawiana jest faktura?  

Faktura wystawiana będzie przez instytucję szkoleniową na przedsiębiorcę otrzymującego wsparcie, natomiast płatnikiem będzie Operator na podstawie bonów szkoleniowych zwróconych wraz z egzemplarzem faktury przekazanym mu przez firmę szkoleniową.