Przejdź do komentarzy

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

UZASADNIENIE

Odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

 

Działając zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) skierowano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim wniosek o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W toku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) oraz w kontekście obecnej sytuacji epidemicznej, nadal identyfikuje się potrzeby dotyczące ograniczenia negatywnych skutków epidemii choroby COVID-19. Dlatego też, Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął propozycje zmian finansowych, które pozwolą na skuteczniejszą walkę ze skutkami pandemii, zarówno w wymiarze zdrowotnym, jak i społecznym oraz pozwolą na wsparcie przedsiębiorstw stosownie do identyfikowanych potrzeb w zmienionej rzeczywistości.

Modyfikacje Programu mają na celu umożliwienie realizacji szeregu działań zmierzających do złagodzenia skutków epidemii w regionie. Zwiększono alokację w ramach OP 9, co pozwoli na sfinansowanie kolejnych przedsięwzięć związanych z walką ze skutkami choroby COVID-19 w ramach obszaru zdrowia. Podobny jest cel przesunięcia środków w OP 1, gdzie zmiana wynika z konieczności wsparcia przedsiębiorców, którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią choroby COVID-19 – w tym przypadku jednak wsparcie nie dotyczy bezpośrednio walki z następstwami pandemii – pozwala jednak dostosować je do aktualnej kondycji lubuskich przedsiębiorców. W przypadku realokacji środków finansowych w OP 7, przesunięcie uzasadnia konieczność reagowania na identyfikowane potrzeby wsparcia usług społecznych, przede wszystkim skierowanych do osób starszych, w szczególności zapewniając im usługi opiekuńcze w czasie izolacji i trwania pandemii choroby COVID-19. Dodatkowo identyfikuje się dalszą potrzebę wsparcia działań związanych z rozwojem usług opiekuńczych i/lub asystenckich, również w utworzonych/istniejących mieszkaniach o charakterze chronionym/wspomaganym.

W Programie zostały również zaktualizowane wskaźniki opisujące interwencje, na których wartości mają wpływ dokonane przesunięcia środków.

Należy podkreślić, iż główne zmiany Programu wynikają z przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi obszarami wsparcia i głównie dotyczą konieczności reagowania na zmieniającą się sytuację zdrowotną i społeczno-gospodarczą wywołaną chorobą COVID-19. Środki na realizację RPO – Lubuskie 2020 ogółem nie zostały zwiększone w stosunku do pierwotnie planowanych, nie włączono też dodatkowych obszarów, które by rozszerzały interwencję Programu.

Wyżej wymienione zmiany w niewielkim stopniu modyfikują pierwotny kształt dokumentu. Jednocześnie uwzględniając stopień, w jakim RPO-L2020 wyznacza ramy dla konkretnych przedsięwzięć, należy przyjąć, iż powyższe przesłanki nie dają podstaw do stwierdzenia znaczącego oddziaływania na środowisko.    

Mając na uwadze zarówno opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, który w piśmie z 1 marca 2021 r. (znak: WZŚ.411.25.2021.DT) uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz stanowisko Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wyrażone w piśmie z 18 marca 2021 r. (znak: NZ.9022.71.2021.AD) dotyczące możliwości odstąpienia od ww. oceny, jak i uwarunkowania wskazane w art. 49 Ustawy, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia przedmiotowej oceny.

            Przyjmując takie stanowisko uwzględniono dodatkowo, następujące przesłanki:

  • Dla RPO – L2020 została już przeprowadzona w 2014 roku Prognoza oddziaływania na środowisko.
  • Proponowane zmiany w niewielkim stopniu modyfikują pierwotny kształt dokumentu.
  • Stopień, w jakim RPO – L2020 wyznacza ramy dla konkretnych przedsięwzięć, a zwłaszcza brak odniesienia do ich lokalizacji, charakteru czy wielkości nie daje podstaw do stwierdzenia znaczącego oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego uznano, iż charakter proponowanych zmian w zapisach RPO – L2020, które pozostawiają niezmienionymi podstawowe założenia oraz cele wsparcia określone na etapie programowania, pozwalają na przyjęcie stanowiska, że uzgodnienia poczynione na etapie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej dla projektu RPO – L2020 w 2014 roku pozostają aktualne.