Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Dokument

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

pdf 5.26 MB

Szanowni Państwo

Zgodnie z wymogami art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym finansowanym ze środków unijnych jest zobligowana do przeprowadzenia badania ex ante w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowania zwrotnego, tak aby zapewnić możliwie największą efektywność środków.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO zleciła przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020”, które zostało wykonane przez niezależnych ewaluatorów.

Głównym celem przedmiotowego badania była ocena zasadności, możliwości, zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014 - 2020 w województwie lubuskim oraz wskazanie obszarów ich zastosowania.

Badanie służyło ocenie zawodności mechanizmów rynkowych, potrzeb inwestycyjnych potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto została dokonana ocena doświadczeń zdobytych podczas stosowania instrumentów finansowych w minionej perspektywie finansowej UE 2007-2013.

Z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wiedza ta jest niezbędna dla zaprojektowania odpowiedniej wielkości środków finansowych oraz form wsparcia zwrotnego (struktury organizacyjnej, rodzaju instrumentów finansowych), a także dedykowania ich właściwym odbiorcom, tak aby pogodzić ze sobą możliwości, jakie daje realizacja Programu z oczekiwaniami oraz potencjałem regionalnym odbiorców wsparcia.

Zgodnie z pkt 3 art. 37 ww. Rozporządzenia w ciągu trzech miesięcy od zakończenia oceny ex-ante publikowane jest streszczenie ustaleń i wniosków z przedmiotowej oceny. Na stronie zamieszczamy pełen tekst raportu z badania ex-ante dotyczącego instrumentów finansowych (dokument do pobrania poniżej).

Efektem przedmiotowego badania było przyjęcie przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 5 maja 2015 r. rekomendacji, które definiują obszary wsparcia w RPO-L2020 zalecane do zastosowania w ramach instrumentów zwrotnych. Są to:

  • PI 3c – promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości;
  • PI 4a – wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • PI 4c – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;
  • PI 4g – promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe;
  • PI 8iii – praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Zgodnie z intencją Komisji Europejskiej oraz mając na uwadze konieczność możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania dostępnych środków w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, należy zmienić podejście do stosowania instrumentów zwrotnych. Szerokie zastosowanie Instrumentów Finansowych w ramach dostępnej alokacji RPO-L2020 pozwoli upowszechnić tę formę finansowania przedsięwzięć, która z całą pewnością przyczynia się do rozwoju i stwarza warunki do bardziej racjonalnego podejścia do inwestowania. Jest to narzędzie, które nie tylko zwiększa efektywność dostępnych środków ale również pozwoli na zbudowanie polityki inwestycyjnej regionu w dłuższej perspektywie. Niezwykle istotnym w tym kontekście jest fakt, iż środki, które zostaną włączone w system IF będą pracowały na rozwój również po roku 2022. Środki te będą mogły być uruchamiane/reinwestowane również po zakończeniu interwencji RPO-L2020 i przyczynią się do budowania silnej pozycji lubuskiej gospodarki.

Dalsze prace obejmujące m.in. odpowiednie zapisy w dokumentach wdrożeniowych RPO, zaprojektowanie mechanizmów wdrażania IF, budowanie systemu, określenie warunków dla podmiotów dystrybuujących IF zostaną opracowane przez Instytucję Zarządzającą RPO.