Przejdź do komentarzy

O unijne euro może starać się każdy

obrazekPrzedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w Lubuskiem wzięli udział w wysłuchaniu publicznym nt. projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027.

Wysłuchanie publiczne nt. projektu programu Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027 odbyło się w piątek (5 listopada) w formule online. W jego trakcie partnerzy społeczni i gospodarczy, przedstawiciele administracji publicznej, samorządów i społeczeństwa obywatelskiego mieli możliwość zgłosić swoje postulaty i uwagi do projektu programu. Jego głównym celem było włączenie strony społecznej w proces przygotowawczy związany z wydatkowaniem funduszy europejskich w regionie.

Nowy sposób konsultowania projektu

Spotkanie otworzył członek zarządu województwa Marcin Jabłoński, który wyraził zadowolenie, że samorząd województwa po raz pierwszy może zastosować nowy sposób konsultowania projektu programu funduszy europejskich dla woj. lubuskiego. – W połowie października rozpoczęliśmy cykl prezentacji i konsultacji projektu programu. Odbyło się szereg spotkań w różnych miejscach regionu, które były poświęcone różnym obszarom, przedsiębiorcom, samorządom... Przed nami pozostało jeszcze spotkanie poświęcone organizacjom pozarządowym – poinformował Marcin Jabłoński.

Jak dodał, dokumenty, które opisują program, zostały podane do publicznej wiadomości. - Dzisiaj chcieliśmy stworzyć możliwość przedstawienia opinii przez tych, którzy do tej pory nie mogli z nami się spotkać. Poznać ich przemyślenia, propozycje i oczekiwania, aby w tym końcowym etapie poszukać jakichś jeszcze możliwości, które pozwoliłby nam ten projekt programu funduszy europejskich dla naszego regionu udoskonalić tak, aby jak najszybciej i najefektywniej te pieniądze można zacząć wydatkować – mówił Marcin Jabłoński.

Gdzie mają trafić unijne pieniądze?

Dyr. Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Sylwia Pędzińska, poinformowała, gdzie środki mają zostać zainwestowane. – Przede wszystkim będziemy chcieli wspierać projekty badawczo-rozwojowe. Innowacyjne oraz takie, które zwiększają konkurencyjność lubuskiej gospodarki. Z tego programu chcemy przeznaczyć ponad 14 proc. środków, czyli blisko 96 milionów euro – podkreśliła. – Stawiamy też na rozwój transportu, na dostępność komunikacyjną, na inwestycje w transport śródlądowy. Chcielibyśmy wspierać głównie budowę dróg regionalnych. Na ten cel planujemy przeznaczyć ponad 120 milionów euro.

Największa ilość środków, które dedykujemy w programie, tj. obszar środowiska. Tutaj planowane jest dofinansowanie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Dla sektora środowiska planowane są działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu, inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, rozwoju systemu gospodarowania odpadami oraz wsparcie dla ochrony różnorodności biologicznej. Na ten cel zaplanowano pod 33 proc. alokacji programu, czyli ponad 214 mln euro.

Z kolei inwestycje kluczowe w obszarach systemu ochrony zdrowia mają przyczynić się do wzrostu jakości usług zdrowotnych oraz większej ich skuteczności. W sektorze kultury planowane są działania mające na celu ochronę zabytków. Na wszystkie działania infrastrukturalne w obszarze społecznym ma zostać przeznaczone 84 mln euro.

W programie FEWL zakłada się także wsparcie projektów z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, czyli m.in. dla niepełnosprawnych, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, poprawy sytuacji na rynku pracy, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia. Na te działania zaplanowano ponad 207 mln euro.

Sugestie działaczy organizacji pozarządowych

W drugiej części wysłuchania głos zabrali działacze organizacji pozarządowych, którzy zgłaszali swoje sugestie do projektu. Iwona Szablewska z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, zwróciła uwagę, aby w programie mocno uwzględniać partnerstwa z organizacjami pozarządowymi.

Z kolei Mateusz Czechowski, ze Spółdzielni Socjalnej Alternatywy z Zielonej Góry podkreślił ważną rolę projektów uwzgledniających opiekę nad osobami starszymi.

Leonard Pietrow, reprezentujący sieć lokalnych grup działania Zielona Dolina Odry i Warty podziękował zarządowi województwa za to, że w projekcie dostrzeżono rolę lokalnych grup działania umożliwiono wspólne prace nad nową perspektywą.

Bogumiła Michalska ze Stowarzyszenia "STOLINA" z Gminy Zwierzyn zwróciła uwagę na obszary, które jej zdaniem wymagają interwenci, czyli problem wsparcia osób pozostających bez pracy.

Natomiast Sławomir Stańczak z Lubuskiej Federacji Organizacji Pozarządowych podkreślił znaczenie turystyki przyrzecznej i tworzenia oddolnej infrastruktury turystycznej nad Odrą.

Pierwsze umowy wiosną przyszłego roku

Na koniec wysłuchania członek zarządu Marcin Jabłoński podkreślił duże znaczenie, jakie mają dobiegające końca konsultacje. - Po cyklu konsultacji, które już się odbyły, nadszedł czas na stworzenie możliwości odniesienia się do przedstawionego projektu w nowej formule wysłuchania publicznego. A to pokazuje, że cały proces jest transparentny i wszystko dzieje się przy otwartej kurtynie. Chcemy upodmiotowić interesariuszy, którzy chcieliby skorzystać ze środków unijnych i dać im szansą do tego, aby przestawili swoje uwagi, propozycje, oczekiwania. Wszystkie przemyślimy, odniesiemy się do nich i postaramy się, żeby wspólnie wypracowany projekt był dobrze rozumiany, przyniósł jak najlepsze efekty. Byśmy mogli jak najszybciej i jak najefektywniej przystąpić do wydatkowania środków unijnych – powiedział Marcin Jabłoński.

- Mamy nadzieję, że wszystkie procedury związane z uzgodnieniami koniecznymi do podpisania wraz z dokumentami, na styku z Ministerstwem Funduszy, a później z Komisją Europejską, będą gotowe na przełomie 2021 i 2022 roku i z początkiem przyszłego roku zaczną pojawiać się harmonogramy postępowań konkursowych. i myślę, ze wiosną powinniśmy już pospisywać pierwsze umowy z beneficjentami na realizację projektów.

Powiązane wiadomości