Nabór wniosków do projektu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/2020

Zakończony 07.10.2022

Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp. ogłasza trzeci konkurs uzupełniający w ramach projektu "Z bonem po innowacje 3.0!" (nr projektu grantowego RPLB.01.02.00-08-0001/20) w ramach Działania 1.2 – Rozwój przedsiębiorczości III Typ projektu, Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje RPO – Lubuskie 2020

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia naboru: 05.10.2022 r. godz. 7.30.
Termin zakończenia naboru: do osiągnięcia pięciokrotności alokacji (nie dłużej niż do 07.10.2022 r. do godz. 15.30).

Miejsce składania wniosków

 Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 108 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres siedziby Operatora.

Jeden egzemplarz wniosku wraz z załącznikami (również po jednym egzemplarzu) należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, na której umieszczone będą informacje: − Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy − Nazwa i adres Operatora − Dopisek „Konkurs – Z bonem na innowacje 3.0!” 

Datą wpływu Wniosku o udzielenie bonu jest dzień dostarczenia go do siedziby głównej Operatora.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw, które przynależą do sektora MMŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedsięwzięcia kwalifikujące się do objęcia wsparciem:
a) przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali),
b) wdrożenie nabytych prac B+R,
c) opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
d) doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
e) uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw,
f) doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,
g) doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych,
h) doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wyniesie maks. 85%. MŚP zobowiązane będą do wniesienia min. 15% wkładu własnego.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maks. wartość 1 bonu, to kwota poniżej 100 000.00 zł w przypadku wsparcia na usługę badawczą, związaną z wdrożeniem prac B+R, opracowania lub wdrożeniowego produktu/usługi/technologii.
Natomiast w przypadku wsparcia na usługę doradczą, maks. wartość 1 bonu to kwota maksymalnie 20 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje