NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO–LUBUSKIE 2020 NA ROK 2023 Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/22

Zakończony 31.03.2023

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM I WZYWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ

RPO–LUBUSKIE 2020 NA ROK 2023

Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/22
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna
dla Działania
10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.

Wyniki naboru 28.03.2023

2023-03-28 ---------------

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28.03.2023 r. w ramach naboru wniosków RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/22 realizowanych z Pomocy Technicznej RPO - Lubuskie 2020 na 2023 r.

Lista projektów

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 1 grudnia 2022 r. i zakończy się 15 lutego 2023 r. 31 marca 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Kancelaria ogólna UMWL

ul. Podgórna 7,

65-057 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w SZOOP RPO-Lubuskie 2020 tj.

- Instytucja Zarządzająca – Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

- Instytucja Pośrednicząca - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania

Kryteria wyboru projektów

Kwalifikowalność wydatków

Dostępność środków finansowych w ramach alokacji danej osi priorytetowej PO? Dostępność środków finansowych w ramach danego roku?

Zgodność projektu z Polityką Spójności i Programem Operacyjnym

Wykonalność projektu

Wskaźniki projektu

Zdolność instytucjonalna wnioskodawcy

Finanse

Procent dofinansowania projektu

85,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 126 000,00 PLN

14 167 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje