Przejdź do komentarzy

Lubuskie w walce z nowotworami

obrazek

Samorząd województwa od kilku lat realizuje programy profilaktyczne raka jelita grubego, szyjki macicy oraz piersi. - Prowadzimy wiele działań na rzecz profilaktyki, bo ona jest w diagnostyce bardzo ważna. Dzięki niej mamy większą skuteczność w leczeniu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Dziś zarząd województwa zatwierdził do dofinansowania z UE projekt pn. „Kolonoskopia dla osób pracujących, uczących się lub mieszkających w powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim”. Koszt całkowity projektu to ponad 3,3 mln zł.

Jak podkreśla marszałek, hołdujemy zasadzie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. - Organizujemy akcje profilaktyczne, wspieramy Lubuszan w walce z nowotworami, dajemy możliwość szerokich konsultacji lekarskich i umożliwiamy dostęp do badań profilaktycznych. To skutkuje, ponieważ rośnie świadomość mieszkańców regionu – dodaje marszałek.

W wyniku rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Lubuskiego 26 maja br. konkursu do dofinansowania został wybrany jeden projekt na łączną kwotę dofinansowania 3,2 mln zł. Wnioskodawcą jest Województwo Lubuskie, a sam projekt będzie realizowany przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w partnerstwie z:

- Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "MEDKOL" w Zielonej Górze

- Szpitalem Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne nowotworu jelita grubego, a tym samym wykrywalności tego nowotworu na obszarach powiatów krośnieńskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego (białe plamy). Osiągniecie celu nastąpi poprzez szereg działań, w szczególności sfinansowanie badań kolonoskopowych (wraz ze znieczuleniem) oraz działań zmierzających do systematycznego zwiększania świadomości mieszkańców, osób pracujących lub uczących się na obszarach białych plam, tj. o najniższej zgłaszalności.

Ponadto projekt ma za zadanie promować prozdrowotne postawy w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 1 800 osób z wymienionych wyżej obszarów. Projekt jest w 85% współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 10% współfinansowany z Budżetu Państwa, a wkład własny wnioskodawcy stanowi 5% wartości projektu. Projekt będzie realizowany w okresie od 2021 do 2023 roku.

Konkurs dotyczył Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Małgorzata Tramś-Zielińska/Biuro Prasowe