Przejdź do komentarzy

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20

Szanowni Państwo,
poniżej (w załączniku) zamieszczamy listę wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20 (Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Działanie 6.2  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy). 

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej