Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/20

Szanowni Państwo,

8 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/20 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 

Lista projektów

Skład KOP