Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/21

Szanowni Państwo,

13 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/21 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 

Dokumentacja konkursowa