Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

19 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w przedmiotowym konkursie

Skład KOP