Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

8 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/20 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. Profilaktyka nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Lista projektów

Skład KOPa