Przejdź do komentarzy

Lista projektów EFS wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/20 Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że 19 maja 2020 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Lista projektów EFS wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-P01/20