Przejdź do komentarzy

Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach EFS/EFRR

Szanowni Państwo,
15 i 16 października 2020 r. zapraszamy na szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, z zakresu kontroli, nieprawidłowości i nadużyć finansowych oraz zasad trwałości w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Program szkolenia:

 • Rodzaje kontroli, w tym kontrola na zakończenie projektu, podstawy prawne regulujące zadania kontroli, monitoringu i ewaluacji.
 • Terminy i zakres kontroli oraz przygotowanie projektu do kontroli.
 • Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych - metodologia doboru próby dokumentów, sposób weryfikacji przykładowych dowodów księgowych oraz weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków w projektach finansowanych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych - metodologia doboru próby dokumentów, sposób weryfikacji przykładowych dowodów księgowych oraz weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków w projektach finansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Możliwości prawne wglądu w dokumentację księgową Beneficjenta z uwzględnieniem dokumentacji potwierdzającej rozliczanie metodami uproszczonymi.
 • Wizyty monitoringowe - najczęstsze błędy i problemy identyfikowane w toku wizyt, sposoby dokumentowania uchybień/nieprawidłowości, metody ich korygowania/usuwania.
 • Podejście kontroli do kosztów pośrednich rozliczanych w projektach współfinansowanych
 • z EFS.
 • Definicja nieprawidłowości, (źródła informacji o nieprawidłowościach, sposoby postępowania, nieprawidłowość indywidualna i systemowa – w kontekście zmian wynikających z nowej perspektywy).
 • Zalecenia pokontrolne i nadzór nad usuwaniem wykrytych nieprawidłowości/ uchybień.
 • Obszary wrażliwe na wystąpienie nieprawidłowości.
 • Ogólne zasady raportowania nieprawidłowości informowanie o nieprawidłowościach.
 • Konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości.
 • Omówienie nieprawidłowości i uchybień – najczęstsze błędy i problemy identyfikowane w toku kontroli: analiza przykładowych najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień.
 • Rejestr podmiotów wykluczonych.
 • Błędy/nieprawidłowości wykryte podczas kontroli nieleżące po stronie Beneficjenta.
 • Środki ochrony prawnej Beneficjenta.
 • Podstawy prawne ustaleń dotyczących nieprawidłowości i uchybień.
 • Obliczanie wysokości korekty finansowej (metody obliczania).
 • Definicja nadużyć finansowych, system zgłaszania nadużyć.
 • Zapobieganie i sposoby postępowania w sytuacjach nadużyć finansowych.
 • Środki zwalczania nadużyć finansowych (obowiązki dot. informowania instytucji zewnętrznych ws. wykrytych nieprawidłowości i możliwości współpracy).
 • Zasady odzyskiwania środków, postępowania karne, postępowania w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wykluczenie z możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków europejskich.
 • Zagadnienia związane z trwałością projektu, w tym praktyczne przykłady.
 • Panel dyskusyjny - wymiana doświadczeń, analiza dobrych praktyk.

 

Agenda szkolenia:

8:45 – 9:00 rejestracja uczestników

9.00 – 11.00 blok szkoleniowy

11.00 – 11.15 przerwa kawowa

11.15 – 13.15 blok szkoleniowy

13.15 – 13.45 obiad

13.45 – 15.45 blok szkoleniowy

 

Szkolenie poprowadzi Michał Rutkowski - trener, doradca w dziedzinie funduszy Unii Europejskiej, pomocy publicznej, analiz finansowo-ekonomicznych. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Wykładowca na kilku prestiżowych uczelniach.

Weź udział w szkoleniu:

15 października 2020 r. – Essenza Party Center, Świdnica (koło Zielonej Góry), ul. Sportowa 5

 

16 października 2020 r. – Gorzów Wielkopolski Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107, Sala 110

 

Ważne:

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym „Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2”, w trakcie szkoleń organizowanych przez Wydział Informacji i Promocji RPO obowiązują procedury zwiększające bezpieczeństwo uczestników szkolenia.

W załączeniu publikujemy Regulamin oraz ankietę. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej i przyniesienie jej ze sobą na szkolenie.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest stosować środki ochrony osobistej: maseczki/przyłbice i jednorazowe rękawiczki, na każdym etapie jego trwania.

Szkolenia są bezpłatne. W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W związku z koniecznością zapewnienia przestrzegania warunków ciągle obowiązujących wymogów ochrony osobistej, dystansu społecznego i zabezpieczeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19) ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119