Przejdź do komentarzy

Konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Lubuskiego, działając na podstawie art. 39, art. 40 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Wszystkich zainteresowanych informuje się o możliwości zapoznania z dokumentami dotyczącymi procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która obejmuje:
  1. Projekt dokumentu pn.: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
  2. Prognozę oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
 
Dokumentacja jest dostępna:
  • na stronie internetowej: www.bip.lubuskie.pl oraz www.rpo.lubuskie.pl     
  • w siedzibie Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Chrobrego 1-3-5 w Zielonej Górze, gdzie jest wyłożona do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.
 
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie od 12 kwietnia 2022 r. do 12 maja 2022 r.
w następujący sposób:
  • w formie pisemnej – przesłanie uwagi lub wniosku pocztą, kurierem lub osobiście w siedzibie UMWL jak powyżej,
  • ustnie do protokołu – złożenie uwagi lub wniosku w siedzibie UMWL jak powyżej lub w trakcie spotkań regionalnych,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – przesłanie uwagi lub wniosku na adres e-mail: konsultacjefewl21-27@rpo.lubuskie.pl
 
Formularz  zamieszczono na stronach www.rpo.lubuskie.pl, www.bip.lubuskie.pl
 
Uwagi i wnioski z datą wpływu po 12 maja 2022 r. nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesłania uwag pocztą o zachowaniu ww. terminu decyduje data stempla pocztowego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubuskiego. W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.