Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej Poddziałania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT

Zakończony 31.12.2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/20


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020


 

Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna


Działania 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej


 

Poddziałania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT


 

Wyniki naboru 05.01.2021

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 22.06.2021r. w sprawie zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/20, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu jeden z projektów został skierowany do dofinansowania. O szczegółach oceny i rozstrzygnięcia wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą pisemną

Lista projektów

 

2021-04-06 ------------

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/20 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 06.04.2021r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej i listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/20, IZ RPO-L2020 informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu jeden z projektów został skierowany do dofinansowania. O szczegółach oceny i rozstrzygnięcia wnioskodawcy zostaną poinformowani drogą pisemną.

Lista rankingowa

Skład KOP

 

2021-02-11 ------------

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji kompletności wniosków w ramach konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/20 pragniemy poinformować, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych pięć wnioski o dofinansowanie realizacji projektów, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  7 451 382,77 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie wstępnej weryfikacji kompletności w ramach konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/20

---------------------------

W związku z zakończeniem naboru wniosków w   ramach konkursu RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K01/20 informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Lubuskiego wpłynęło 5 wniosków  o dofinansowanie  projektów na łączną kwotę  wnioskowanego dofinansowania 7 451 382,77 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

14 grudnia 2020 r. i zakończy się 31 grudnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00

 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59


 

lub w:

Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.


Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

 

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,

 • przesyłką kurierską,

 • osobiście,

 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).


Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

 • organizacje pozarządowe,

 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

 • instytucje rynku pracy,

 • podmioty ekonomii społecznej,

 • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej1 tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach.

1 Nie dotyczy WTZ.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 166/KM RPO L2020/2020 z dnia 9 września 2020 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

UWAGA:

W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania projektu do uzupełnienia lub poprawy w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium projekt, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4-5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów. Jeżeli projekt nie spełni powyższego warunku umożliwiającego skierowanie do poprawy, kryterium zostanie uznane za niespełnione i w konsekwencji projekt nie zostanie skierowany do dofinansowania.”

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 1 2 – 85%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%

Wkład własny wynosi – 15%

1 Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział procentowy środków UE w wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.

2 W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy.

Maksymalna wartość dofinansowania

 • maksymalny poziom dofinansowania projektów w konkursie:

 • EFS: 7 470 000,00 PLN

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • 9 764 705,88 PLN

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Sekretariat: 68 45 65 318, 326


 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521.


 

 • osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).


 


 

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.

 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).