Ogłoszenie konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

Zakończony 28.01.2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/19


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy


Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących

i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Wyniki naboru 21.02.2019

2020-04-29 ----------------

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/19. Aktualizacja jest skutkiem podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa o zwiększeniu kwoty dofinansowania dla projektu nr RPLB.06.07.00-08-0001/19 pt. Realizacja przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. programu rehabilitacji zdrowotnej  realizowanego przez Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Zwiększenie ma na celu skuteczne podjęcie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa i zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez zakup i przeprowadzenie testów genetycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Lista projektów wybranych

-------------------------------

W dniu 11 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/19.

Lista projektów wybranych do dofinansowaniaobrazek

---------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 kwietnia 2019 r. rozstrzygnął konkurs nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/19. Poniżej została zamieszczona Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz informacja o składzie KOP.

Listy projektów wybranych do dofinansowania obrazek

KOP obrazek

---------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/19, informujewmy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych dziewięć wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 7 335 906,51 zł.

Lista projektów

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

informujemy, iż do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynęło dziewięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 7 335 906,51 zł.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

21 stycznia 2019 r. i zakończy się 28 stycznia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

oraz

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej w dwóch tożsamych egzemplarzach i wersji elektronicznej.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • za pośrednictwem operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,
 • przez posłańca.

Datą dostarczenia wniosku do IZ RPO jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków (w przypadku nadania wniosku o dofinansowanie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego decyduje data nadania).

Informacje dotyczące zasady oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • podmioty lecznicze sektora publicznego i niepublicznego wykonujące działalność leczniczą,
  w tym m.in. świadczące usługi w zakresie POZ lub AOS oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (rehabilitacyjne, medycyny pracy, ortopedyczne, neurologiczne), uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego,
 • organizacje pozarządowe, w tym reprezentujące interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w typach Beneficjentów Działania 6.7 RPO-L2020.

Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż wymienionych
w typach Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu,
z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

III. Wdrożenie  programów  zdrowotnych  w  kierunku  rehabilitacji  medycznej  umożliwiających powrót do pracy, tj.  ukierunkowanie  na  grupy  docelowe najbardziej  narażone  na  opuszczenie  rynku  pracy z  powodu  czynników zdrowotnych  lub  najbardziej  bliskie  powrotowi  na  rynek  pracy  w  wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, np. poprzez:

 1. niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne;
 2. zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją;
 3. działania  informacyjno-edukacyjne,   w   tym   edukacja   prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia;
 4. działania  szkoleniowe  skierowane  w  szczególności  do  podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ;
 5. w  uzasadnionych  przypadkach  zakup  sprzętu  (zgodnie  z  wytycznymi kwalifikowalności).

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i premiujące) przyjęte przez KM RPO-L2020 Uchwałą Nr 122/KM-RPO-L2020/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę nr 3/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO – Lubuskie 2020 finansowanych z EFS zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz w załączniku nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 

UWAGA:

W trakcie negocjacji istnieje możliwość skierowania wniosku o dofinansowanie projektu do uzupełnienia lub poprawy  w poszczególnych jego obszarach. Kryteria, które mogą zostać poddane negocjacjom zostały określone poprzez zapis: „W przypadku niespełnienia kryterium wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę od każdego Oceniającego, tj. uzyskał minimum 70% punktów możliwych do uzyskania w każdej z części D. Kryteria Merytoryczne KOF-M, tj. III, IV, 5.1, 5.3, 5.4--5.6 oraz VI i spełnił wszystkie kryteria obligatoryjne, które nie podlegają uzupełnieniu lub poprawie, będzie mógł zostać skierowany do poprawy w tym zakresie podczas negocjacji prowadzonych przez Komisję Oceny Projektów”.

 

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi w przypadku:

 • środków UE [1][2]- 85%,
 • środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

 


[1] Maksymalny poziom dofinansowania projektu jest ustalany poprzez zastosowanie zasad dla projektów generujących dochód objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis na podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z art. 61 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”. IZ może ustanowić niższy maksymalny udział procentowy środków UE w wydatkach kwalifikowalnych niż wynikający z powyższej reguły.

[2] W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydanych na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 882 352,94 PLN, w tym dofinansowanie: 6 538 235,29 PLN (EFS: 5 850 000,00 PLN, budżet państwa: 688 235,29 PLN), w tym wkład własny 344

117,65 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie: 653 823,52 PLN.

 

 

 • 5 882 352,94 PLN
 • w tym dofinansowanie: 5 588 235,29 PLN (EFS: 5 000 000,00 PLN, budżet państwa: 588 235,29 PLN)
 • w tym wkład własny 294 117,65 PLN

 

w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs:

 • (588 235,29 PLN)
 

Niezbędne dokumenty

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 maja 2019 roku podjął uchwałę dot. zwiększenia całkowitej kwoty dofinansowania przeznaczonej na realizację projektów w ramach konkursu nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/19 do kwoty 6 538 235,29 zł oraz zmniejszenia wartości dwóch wskaźników:

- Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS do 3650 osób;

- Liczba osób które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie do  1811 osób.

W efekcie przeprowadzonej procedury oceny wniosków stwierdzono możliwość dofinansowania większej liczby projektów przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnej alokacji w działaniu. 

W związku z powyższym niniejsza uchwała wprowadza m.in. zmianę w zakresie całkowitej kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów, która wyniesie: 6 882 352,94 PLN, w tym dofinansowanie: 6 538 235,29 PLN (EFS: 5 850 000,00 PLN, budżet państwa: 688 235,29 PLN), w tym wkład własny 344 117,65 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie: 653 823,52 PLN.

Ogłoszenie

Regulamin

 

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 21.12.2018 r. uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą zatwierdzenia ogłoszenia i regulaminu konkursu w ramach działania 6.7 RPO-Lubuskie 2020 (nr konkursu: RPLB.06.07.00-IZ.00-K01/19) prezentujemy zaktualizowane pliki.
Zmiana dotyczy wyłącznie dostosowania numeru konkursu w związku z wymogami Centralnego Systemu Informatycznego (SL 2014). Wcześniej przyporządkowany numer RPLB.06.07.00-IZ.00-K04/18 zmieniono na RPLB.06.07.00-IZ.00-K01/19.

Ogłoszenie archiwalne IIobrazek

Regulamin archiwalny IIobrazek

Ogłoszenie archiwalne I

Regulamin archiwalny I

Załączniki

Inne ważne informacje

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje
na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

                            Sekretariat: 68 4565 314, 68 45 65 326

 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Wydział Informacji i Promocji: 68 45 65 521

 • osobisty w siedzibie:

                            Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

                            Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

                            ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr B.2).

 • Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:
 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze:
  68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.:
  95 73 90 386, -380, -378, -377.
 • osobisty w siedzibie:

Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, (pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

 

                     ul. Władysława Sikorskiego 107, 66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).