Przejdź do komentarzy

Komunikat dotyczący konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/17

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że metody weryfikacji spełnienia kryterium dostępu nr 2 zostały określone w załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu.

            Wnioskodawca powinien zatem założyć:

  • w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności społecznej na poziomie 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej na poziomie 22%;
  • w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi poziom efektywności społecznej na poziomie 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej na poziomie 12%.